ROMA 15

1Karon kita nga mga malig-on, kinahanglan nga pagayayungan ta ang mga kaluya sa mga maiuyahon, ug dili kita magpahamuot sa atong kaugalingon. 2Ang tagsatagsa kanato magpahamuot sa iyang isigkatawo niadtong maayo alang sa pagpalig-on. 3Kay si Cristo wala usab magpahamuot sa iyang kaugalingon: kondili ingon sa nahasulat na: Ang mga pagpakaulaw sa mga nagpakaulaw kanimo, nangahulog sa ibabaw kanako. 4Kay ang tanang mga butang nga nahasulat na kaniadto, gisulat sa pagtoon kanato; aron tungod sa pagpailub ug sa paglipay sa mga Kasulatan adunay paglaum kita. 5Karon ang Dios sa pagpailub ug sa paglipay magatugot kaninyo, nga manag-hiusa kamo sa inyong mga hunahuna ang usa ug usa, sumala kang Cristo Jesus; 6Aron sa pagkahiusa, pagahimayaon ninyo sa usa ka baba ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo. 7Tungod niini, magdinawatay kamo ang usa ug usa, ingon sa pagdawat usab ni Cristo kaninyo alang sa himaya sa Dios. 8Kay nagaingon ako, nga si Cristo gibuhat nga ministro sa circuncicion tungod sa kamatuoran sa Dios aron nga iyang mapalig-onan ang mga saad nga iyang gihatag sa mga ginikanan; 9Ug aron nga pagahimayaon sa mga Gentil ang Dios tungod sa iyang kalooy, ingon sa nahasulat na: Tungod niini, ako magadayeg kanimo sa taliwala sa mga Gentil, ug magaawit ako sa imong ngalan. 10Ug nagaingon usab: Managkalipay kamo, mga Gentil, uban sa iyang katawohan. 11Ug usab: Managdayeg kamo sa Ginoo, ngatanan kamo nga mga Gentil; ug managpadaku kaniya ang tanan nga mga katawohan. 12Ug nagaingon usab si Isaias: Moanhi ang gamut ni Isai, ug kadtong magatindog sa paghari sa mga Gentil; kaniya ang mga Gentil managlaum. 13Karon ang Dios sa paglaum magapuno kaninyo sa bug-os nga kalipay ug pakigdait diha sa pagtoo, aron modagaya kaninyo ang paglaum diha sa gahum sa Espiritu Santo. 14Ug ako sa akong kaugalingon nasayud usab tungod kaninyo, mga igsoon ko, nga kamo sa inyong kaugalingon napuno sa kaayo, napuno sa tanang kahibalo, ug arang usab sa pagtinambagay ang usa ug usa. 15Apan nagasulat ako kaninyo sa labing maisugon sa usa ka paagi, nga daw pagpukaw sa inyong panumduman pag-usab, pinaagi sa gracia nga gihatag kanako sa Dios. 16Apan sa akong pagkaministro ni Cristo Jesus ngadto sa mga Gentil, sa pag-alagad sa Maayong Balita sa Dios, aron ang mga Gentil nga gihalad mahimut-an niya, sanglit gibalaan diha sa Espiritu Santo. 17Busa ang paghimaya ko anaa kang Cristo Jesus sa mga butang nga iya sa Dios. 18Kay ako dili mangahas sa pagsulti mahitungod sa bisan unsa sa mga butang, gawas kadtong gibuhat ni Cristo pinaagi kanako, aron pagatumanon sa mga Gentil, sa pulong ug sa buhat; 19Tungod sa gahum sa mga ilhanan ug sa mga katingalahan, tungod sa gahum sa Espiritu Santo, aron nga sukad sa Jerusalem ug sa paglibut hangtud sa Ilirico giwali ko sa hingpit ang Maayong Balita ni Cristo; 20Oo, sa pagkaagi nga gihimo ko nga maoy akong tuyo ang pagsangyaw sa Maayong Balita, dili sa dapit diin nahinganlan na si Cristo, aron dili makagtukod ako sa ibabaw sa patukoranan sa laing tawo; 21Apan, ingon sa nahasulat na: Ang wala abuti sa mga balita, makakita; ug kadtong wala makadungog, makasabut. 22Tungod usab niini, sa nakadaghan ako maulangi sa pag-anha kaninyo. 23Apan karon, kay wala na akoy dapit dinhi niining mga kayutaan, ug kay nagahandum ako sa pag-anha kaninyo niining daghanang mga tuig. 24Kong moadto ako sa Espana, kay milaum ako nga sa akong panaw makita ko kamo, ug igapahatud ako ninyo sa akong paggikan paingon didto; kong una sa tanan sa usa ka pagkaagi ako mahimuot sa inyong pakigkauban. 25Apan karon, giingon ko, moadto ako sa Jerusalem sa pagtabang sa mga balaan. 26Kay gikalipay pag-ayo sa Macedonia ug sa Acaya ang usa ka pag-amut alang sa mga kabus nga balaan nga atua sa Jerusalem. 27Oo, gikalipay nila kini pag-ayo, sa pagkamatuod, ug sila mga mag-uutang nila. Kay kong ang mga Gentil nahimong umalambit sa mga butang nga espirituhanon, mga utangan sila usab sa pag-alagad kanila sa mga butang nga lawasnon. 28Busa sa matuman ko kini, ug sa hingtiman-an alang kanila kini nga bunga, moagi ako diha paingon sa Espana. 29Ug nasayud ako nga kong moanha ako kaninyo, moanha ako sa kahupnganan sa panalangin ni Cristo. 30Karon ginapangamuyo ko kaninyo, mga igsoon, pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo, ug sa gugma sa Espiritu, nga magpanlimbasug kamo sa tingub uban kanako sa inyong mga pag-ampo sa Dios alang kanako; 31Aron mahilikay sako sa mga malalison sa Judea, ug nga ang akong pag-alagad alang sa Jerusalem mahimut-an sa mga balaan; 32Aron ako moabut kaninyo sa kalipay, pinaagi sa kabubut-on sa Dios, ug malinawon uban kaninyo. 33Karon ang Dios sa pakigdait magauban unta kaninyong tanan. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\