ROMA 16

1Apan gitugyan ko kaninyo ang atong igsoon nga babaye nga si Febe, nga alagad sa iglesia sa Cencreas; 2Nga inyong dawaton siya, diha sa Ginoo, sa katakus nga angay sa mga balaan, ug inyong tabangan siya diha sa bisan unsa nga butang nga iyang kinahanglanon kaninyo; kay siya sa iyang kaugalingon nagmatinabangon sa daghan, ug kanako gayud. 3Pangumostaha ninyo si Priscila ug si Aquila, nga akong mga katabang diha kang Cristo Jesus; 4Nga tungod sa akong kinabuhi gibutang nila ang ilang mga liog: nga ako nagpasalamat dili lamang kanila, kondili usab sa tanan nga mga iglesia sa mga Gentil. 5Ug pangumostaha usab ninyo ang iglesia nga anaa sa ilang balay. Pangumostaha ninyo ang akong hinigugma nga si Epeneto, nga mao ang nahaunang bunga sa Asia alang kang Cristo. 6Pangumostaha ninyo si Maria, nga nagbudlay pag-ayo tungod kaninyo. 7Pangumostaha ninyo si Andronico ug si Junia nga akong mga kabanay, ug mga isigkabinilanggo ko, nga mga dungganan sa taliwala sa mga apostoles, nga diha usab kang Cristo una kanako. 8Pangumostaha ninyo si Amplias nga hinigugma ko diha sa Ginoo. 9Pangumostaha ninyo si Urbano, nga atong masigkatabang kang Cristo; ug ang akong hinigugma nga si Stachis. 10Pangumostaha ninyo si Apeles, nga giuyonan diha kang Cristo. Abiabiha ninyo ang mga panimalay ni Aristobulo. 11Pangumostaha ninyo si Herodion, nga akong kabanay. Pangumostaha ninyo ang mga sa panimalay ni Narciso, nga anaa sa Ginoo. 12Pangumostaha ninyo si Trifesa ug si Trifosa, nga nanaghago diha sa Ginoo. Pangumostaha ninyo ang hinigugma nga si Persida, nga naghago pag-ayo diha sa Ginoo. 13Pangumostaha ninyo si Rufo, ang pinili sa Ginoo, ug ang iyang inahan, ug inahan ko usab. 14Pangumostaha ninyo si Asincrito, si Flegonte, si Hermas, si Patrobas, si Hermes, ug ang mga igsoon nga uban kanila. 15Pangumostaha ninyo si Filologo, ug si Julia, si Nereo, ug ang iyang igsoon nga babaye; ug si Olimpas, ug ang tanang mga balaan nga kauban nila. 16Pangumostaha ang usa ug usa kaninyo nga may balaan nga paghalok. Nangumosta kaninyo ang tanang mga iglesia ni Cristo. 17Gihangyo ko kamo, mga igsoon, nga timan-an ninyo kanila nga mga ginikanan sa pagkabahinbahin ug mga kahigayonan sa pagkapangdol batok sa pagtolon-an nga inyong giton-an; ug magpahilayo kamo kanila. 18Kay kini sila nga ingon niana wala mag-alagad sa atong Ginoong Jesucristo, kondili sa ilang kaugalingong tiyan; ug pinaagi sa ilang mahumok ug matahum nga mga pulong, gilimbongan nila ang mga kasingkasing sa mga inocente. 19Kay ang inyong pagkamatinuma-non hingbaloan sa tanang tawo. Busa nalipay ako mahitungod kaninyo; apan buot ko nga magmakinaadmanon kamo mahatungod sa maayo, apan mga inocente mahatungod sa dautan. 20Ug ang Dios sa pakigdait maga-dugmok sa madali kang Satanas ilalum sa inyong mga tiil. Ang gracia sa atong Ginoong Jesucristo magauban kaninyo. 21Nangumosta kaninyo si Timoteo, nga akong masigkatabang, ug si Lucio, ug si Jason, ug si Sosipater, nga akong mga kabanay. 22Ako si Tercio, nga nagasulat niini nga sulat, nangumosta kaninyo diha sa Ginoo. 23Nangumosta kaninyo si Gayo, nga akong tagbalay ug ang tibook nga iglesia. Nangumosta kaninyo si Erasto nga mamahandi sa lungsod, ug ang iyang igsoon nga si Cuarto. 24Ang gracia sa atong Ginoong Jesucristo magauban kaninyong tanan. Amen. 25Karon alang kaniya nga arang makapalig-on kaninyo sumala sa akong Maayong Balita ug sa pagwali mahitungod kang Jesucristo, sumala sa pagpadayag sa tinago nga gitipigan sa hilum sulod sa mga panahon nga walay katapusan. 26Apan karon ginapahayag, ug pinaagi sa mga Kasulatan sa mga Manalagna, sumala sa sugo sa Dios nga walay katapusan, ginabutyag ngadto sa tanang nasud, ngadto sa pagkatuman sa pagtoo: 27Alang sa usa lamang ka makinaadmanong Dios, pinaagi kang Jesucristo, kaniya ang himaya nga walay katapusan. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\