ROMA 2

1Busa, ikaw walay ikabalibad, oh tawo, bisan kinsa ka nga nagahukom; kay niana nga nagahukom ka sa isigkatawo, nagahukom ka sa silot sa imong kaugalingon; kay ikaw nga nagahukom, nagabuhat ka sa maong mga butang. 2Ug atong hingbaloan, nga ang pag-hukom sa Dios, nahisubay sa kamatuoran batok sa mga nagabuhat sa maong mga butang. 3Ug, nagadahum ka ba, oh tawo, nga nagahukom sa mga nagabuhat sa ingon nga mga butang, ug nagabuhat sa mao usab, nga makakalagiw ka sa paghukom sa Dios? 4Kun nagatamay ka ba sa kadato sa iyang pagkaayo ug sa pagkamainan-tuson ug sa pagkamapailubon, sa walay pagpanghibalo, nga ang pagkamaayo sa Dios magatultul kanimo sa paghinulsol? 5Apan tungod sa imong katig-a ug sa imong kasingkasing nga dili mahi-nulsulon, nagatigum ka ug kaligutgut alang sa imong kaugalingon sa adlaw sa kaligutgut ug sa pagpadayag sa mata-rung nga paghukom sa Dios; 6Nga magabayad sa tagsatagsa sumala sa iyang mga buhat. 7Kanila nga pinaagi sa pagpailub nga mapadayonon sa maayong mga buhat nagapangita sa himaya, ug sa dungog, ug sa pagkadilimadunoton, ang kinabuhi nga walay katapusan; 8Apan, alang niadtong mga malalison, ug mga dilimasinulondon sa kamatuoran, kondili mga masinulondon sa pagkadilimatarung, mao ang kaligutgut ug kayugot, 9Kagul-anan ug kasub-anan sa tanan nga kalag sa tawo, nga nagabuhat sa dautan, una sa tanan sa Judio, ug unya sa Greciahanon usab. 10Apan himaya, ug dungog, ug pakigdait alang sa tagsatagsa ka tawo nga nagabuhat sa maayo, una sa tanan sa Judio ug unya sa Greciahanon usab. 11Kay ang Dios walay gipalabi sa mga tawo. 12Kay ang tanan nga nanagpakasala sa walay Kasugoan, mangawala usab sa walay Kasugoan; ug ang tanan nga nanagpakasala ilalum sa Kasugoan, pagahukman sila pinaagi sa Kasugoan; 13Kay dili ang mga nagapatalinghug sa Kasugoan maoy matarung sa atubangan sa Dios; kondili ang mga nagatuman sa Kasugoan maoy pakamatarungon. 14(Kay kong ang mga Gentil nga walay Kasugoan, nagabuhat subay sa kinaiya sa mga butang sa Kasugoan, kini sila, sa walay Kasugoan, mga kasugoan sila sa ilang kaugalingon; 15Sa paagi nga gipakita nila ang buhat sa Kasugoan, nga nahisulat sa ilang mga kasingkasing, nga ginapamatud-an sa ilang kaisipan sa ingon niana, ug ang ilang mga hunahuna nagasinumbongay ug nagabinalibaray ang usa ug usa kanila), 16Sa adlaw nga ang Dios maga-hukom sa mga tinago sa mga tawo, sumala sa akong Maayong Balita, pinaagi kang Jesucristo. 17Apan kong ikaw nagadala sa ngalan sa usa ka Judio, ug nagasalig sa Kasugoan, ug nagahimaya ka sa Dios, 18Ug naila mo ang iyang kabubut-on, ug nauyonan ang mga butang nga halangdon nga natudloan ka gikan sa Kasugoan, 19Ug nagasalig ka, nga ikaw gayud mao ang magmamando sa mga buta, kahayag sa mga anaa sa kangitngitan, 20Magsasaway sa mga buangbuang, magtutudlo sa mga bata, sa nabatonan mo sa Kasugoan ang dagway sa pag-ila ug sa kamatuoran; 21Busa, ikaw nga nagatudlo sa lain nga tawo, wala ka ba magtudlo sa imong kaugalingon? Ikaw nga nagawali nga ang tawo dili angay mangawat, nagapangawat ka ba? 22Ikaw nga nagaingon nga ang tawo dili angay magpanapaw, nagapanapaw ka ba? Ikaw nga nagadumot sa mga larawan, gikawatan mo ba ang mga templo? 23Ikaw nga nagahimaya diha sa Kasugoan, pinaagi sa imong paglapas sa Kasugoan, nagapakaulaw ka ba sa Dios? 24Kay ang ngalan sa Dios gipasipalahan sa taliwala sa mga Gentil tungod kaninyo sumala sa nahasulat na. 25Kay ang circuncicion magapulos gayud kong magtutuman ka sa Kasugoan, apan kong ikaw maglalapas sa Kasugoan mahimong dili circuncicion, ang imong circuncicion. 26Busa, kong ang walay circuncicion magabantay sa mga tulomanon sa Kasugoan, dili ba ang iyang pagkawalay-circuncicion, maisip nga circuncicion? 27Ug ang pagkawalay-circuncicion nga sa kinaiya, kong siya magatuman sa Kasugoan, dili ba magahukom kanimo nga, sa may letra ug sa may circuncicion, maglalapas ka man sa Kasugoan? 28Kay dili siya Judio, kong siya Judio sa gawas lamang; bisan ang circuncicion sa unod lamang: 29Kondili Judio siya, kong Judio sa sulod; ug ang circuncicion mao ang sa kasingkasing, diha sa espiritu, dili sa letra: kang kansang pagdayeg dili gikan sa mga tawo, kondili sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\