ROMA 3

1Busa, unsa man ang bintaha sa Judio? kun unsa ang kapuslanan sa circuncicion? 2Daghan, sa tanang paagi: una sa tanan, mao nga gitugyan kanila ang mga pulong sa Dios. 3Kay unsa man kong ang uban walay pagtoo? ang ilang pagkakulang sa pagtoo makahimo bang walay kapuslanan sa pagkamatinumanon sa Dios? 4Kana dili mahimo! Sa pagkamatuod, pasagdi nga ang Dios hipalgan nga maminatud-on, apan ang tanan nga tawo bakakon, ingon sa nahasulat: Aron pakamatarungon ka sa imong mga pulong; ug modaug ka kong ikaw pagahukman. 5Apan kong ang atong pakadilimatarung nagapasundayag sa pagkamatarung sa Dios, unsay atong igaingon? Dili ba matarung ang Dios, nga nagaduaw kanato nga may kaligutgut? (Nagasulti ako ingon nga tawo). 6Kana dili mahimo! Kay unya unsaon paghukom sa Dios ang kalibutan? 7Apan kong ang kamatuoran sa Dios nagpatubo alang sa iyang himaya pinaagi sa akong pagbakak, ngano man nga ginahukman pa usab ako ingon nga makasasala? 8Ug ngano man nga dili (sumala sa gisugid sa mga mapasipalahon, ug sumala sa gipamatud-an sa uban, nga kami nanag-ingon): Managbuhat kita sa dautan, aron moabut ang maayo? kang kinsang pagkahinukman sa silot matarung. 9Nan, unsa man? Mga labing maayo ba kita kay kanila? Dili, bisan sa unsa nga paagi. Kay gisumbong na nato ang mga Judio ug ang mga Gentil usab, nga silang tanan anaa sa ilalum sa sala, 10Ingon sa nahasulat na: Walay bisan kinsa nga matarung; bisan usa lamang: 11Walay bisan kinsa nga nakasabut; walay bisan kinsa nga nagapangita sa Dios. 12Silang tanan nanagpalayo; sa tingub sila nangahimong walay pulos. Walay bisan kinsa nga nagabuhat ug maayo; walay bisan usa na lamang. 13Ang ilang totonlan maoy usa ka binuksan nga lubnganan; pinaagi sa ilang mga dila ginagamit nila ang limbong; ang lala sa mga bitin anaa sa ilalum sa ilang mga ngabil. 14Kang kinsang baba napuno sa pagpanunglo ug sa kapaitan. 15Ang ilang mga tiil malagmit mag-ula sa dugo. 16Ang pagkalaglag ug ang pagkaalaut maoy anaa sa ilang mga dalan. 17Ug sila wala makaila sa pakigdait. 18Walay kahadlok sa Dios sa atubangan sa ilang mga mata. 19Karon atong hingbaloan, nga bisan unsang mga butang nga ginaingon sa Kasugoan, ginasulti alang sa mga anaa sa ilalum sa Kasugoan; aron pagsap-ungan ang tanan nga baba, ug ang tibook nga kalibutan mahasakup sa ilalum sa paghukom sa silot sa Dios. 20Tungod kay pinaagi sa mga buhat sa Kasugoan walay bisan unsa nga unod nga pagapakamatarungon sa iyang atubangan; kay pinaagi sa Kasugoan moabut ang pag-ila sa sala. 21Apan karon, sa gawas sa Kasugoan, ang pagkamatarung sa Dios gipahayag, nga gipamatud-an sa Kasugoan ug sa mga Manalagna: 22Kadto gayud nga pagkamatarung sa Dios pinaagi sa pagtoo kang Jesucristo, alang sa tanan kanila nga mingtoo; kay walay kalainan: 23Kay ang tanan nanagpakasala, ug nawad-an sa himaya sa Dios; 24Ingon nga gipakamatarung sila sa walay bayad, tungod sa iyang gracia pinaagi sa pagtubos nga anaa kang Cristo Jesus; 25Nga gipadayag sa Dios, nga halad sa pagpasig-uli, pinaagi sa pagtoo sa iyang dugo, sa pagpahayag sa iyang pagkamatarung tungod kay gisayloan niya ang mga sala, nga nangabuhat kaniadto, tungod sa pagpailub sa Dios: 26Aron sa pagpadayag sa iyang pagkamatarung niining panahona, nga siya maoy matarung sa iyang kaugalingon ug ang magpapamatarung niadtong adunay pagtoo kang Jesus. 27Busa hain na man ang panag-himaya? Gipagawas kini. Tungod sa unsa nga Kasugoan? Tungod ba sa mga buhat? Dili; kondili tungod sa usa ka kasugoan sa pagtoo. 28Busa ginaisip nato nga ang tawo gipakamatarung tungod sa pagtoo gawas sa mga buhat sa Kasugoan. 29Kun, ang Dios, Dios ba sa mga Judio lamang? Dili ba siya Dios sa mga Gentil usab? Oo, ila gayud usab sa mga Gentil: 30Kong ugaling mao kana nga usa lamang ang Dios, ug siya magapaka-matarung sa circuncicion tungod sa pagtoo, ug sa pagkawalay circuncicion pinaagi sa pagtoo. 31Busa gihimo ta ba nga walay kapuslanan ang Kasugoan tungod sa pagtoo? Kana dili mahimo! Hinonoa, ginatukod nato ang Kasugoan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\