ROMA 4

1Nan, unsa man ang atong igaingon, nga hingkaplagan sa atong ginikanan nga si Abraham sumala sa unod? 2Kay kong si Abraham gipakamatarung tungod sa mga buhat, adunay hinungdan nga siya magahimaya; apan dili sa atubangan sa Dios. 3Kay unsa ang ginaingon sa Kasulatan? Ug si Abraham mitoo sa Dios, ug kini giisip kaniya nga alang sa pagkamatarung. 4Apan niadtong nagabuhat, ang balus dili pagaisipon kaniya ingon nga sa gracia, kondili ingon nga sa utang. 5Apan niadtong wala magbuhat, kondili nga nagatoo kaniya nga nagapakamatarung sa dili-diosnon, ang iyang pagtoo ginaisip kaniya nga sa pagkamatarung. 6Ingon man usab si David nagalitok sa panalangin ibabaw sa tawo nga kaniya ginaisip sa Dios ang pagkamatarung gawas sa mga buhat: 7Mga bulahan sila kang kansang mga kadautan gipasaylo, ug kansang mga sala gitabonan; 8Bulahan ang tawo nga dili pag-isipon sa Ginoo ang iyang sala. 9Busa, kini nga kabulahanan, gilitok ba sa ibabaw sa mga circuncicion, kun, sa pagkawalay-circuncicion ba usab? Kay nagaingon kita, kang Abraham, ang iyang pagtoo giisip nga sa pagkamatarung, 10Busa, giunsa ang pag-isip niini? Sa diha ba siya sa circuncicion kun sa pagkawalay-circuncicion? Dili sa circuncicion, kondili sa pagkawalay-circuncicion. 11Ug siya midawat sa timaan sa circuncicion nga usa ka patik sa pagkamatarung sa pagtoo, nga iyang gibatonan samtang siya diha pa sa pagkawalay-circuncicion; aron siya mahimong amahan niadtong tanan nga mingtoo, nga bisan sila diha pa sa pagkawalay-circuncicion aron ang pagkamatarung maisip kanila; 12Ug ang amahan sa circuncicion kanila nga sa mga dili lamang anaa sa circuncicion, kondili usab sa mga nagasunod sa mga lakang niadtong pagtoo sa atong amahan nga si Abraham, nga iyang ginabatonan sa pagkawalay-circuncicion. 13Kay ang saad kang Abraham, dili pinaagi sa Kasugoan, bisan sa iyang kaliwatan, nga siya magmanununod sa kalibutan, kondili pinaagi sa pagkamatarung sa pagtoo. 14Kay kong ang mga anaa sa Kasugoan mao ang mga manununod, makawang ang pagtoo; ug ang saad mahimong walay pulos. 15Kay ang Kasugoan nagapamunga ug kaligutgut; apan diin walay Kasugoan, didto wala usab ing paglapas. 16Tungod niini nga hinungdan, kini nagagikan sa pagtoo, aron mahimong tungod sa gracia; aron ang saad magapadayon nga malig-on sa tibook nga kaliwatan, dili lamang niadtong anaa sa Kasugoan, kondili usab niadtong adunay pagtoo ni Abraham, nga mao ang amahan natong tanan. 17(Ingon sa nahasulat na: Gibuhat ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasud,) sa atubangan niya, nga iyang gituhoan bisan ang Dios: nga maoy nagahatag ug kinabuhi sa mga minatay, ug nagatawag sa mga butang nga wala magalungtad, ingon nga nagalungtad sila, 18Nga tungod sa paglaum mitoo siya batok sa paglaum, aron siya mahimong amahan sa daghang mga nasud, sumala sa ginaingon: Maingon niana ang imong kaliwatan. 19Ug sa wala siya magaluya sa pagtoo, giisip niya ang iyang kaugalingong lawas nga daw patay na (sa haduol na siya sa usa ka gatus ka tuig ang panuigon) ug ang pagkapatay sa taguangkan ni Sara. 20Apan, sa nagalantaw siya sa saad sa Dios, wala siya magduhaduha tungod sa kakulang sa pagtoo, kondili nalig-on pinaagi sa pagtoo, nga nagahimaya sa Dios. 21Ug nasayud gayud si Abraham nga kadtong gisaad, mahimo niya sa pagtuman; 22Busa ginaisip usab kini kaniya alang sa pagkamatarung. 23Karon, wala sulata kini tungod lamang kaniya, nga giisip kini alang kaniya: 24Kondili tungod kanato usab, kang kinsa pagaisipon kini, kanila nga mingtoo kaniya nga nagbanhaw kang Jesus, nga atong Ginoo, gikan sa mga minatay, 25Kinsa gitugyan tungod sa atong mga paglapas, ug gibanhaw alang sa pagpamatarung kanato.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\