ROMA 5

1Busa, sa ginapakamatarung kita tungod sa pagtoo, may pakigdait kita sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo; 2Nga pinaagi kaniya usab may pultahan kita, tungod sa pagtoo niini nga gracia nga atong ginabarugan; ug nagakalipay kita sa paglaum sa himaya sa Dios. 3Ug dili lamang ingon niini, kondili nga nagahimaya usab kita sa atong mga kagul-anan, sa nahibaloan ta nga ang kagul-anan nagabunga ug kalig-on; 4Ug ang kalig-on nagabunga sa pagkasinulayan; ug ang pagkasinulayan nagabunga sa paglaum; 5Ug ang paglaum dili magapakaulaw; kay ang gugma sa Dios ginabubo sa atong mga kasingkasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. 6Kay sa mga maluya pa kita, si Cristo namatay sa natiman-an nga panahon alang sa mga dili-diosnon. 7Kay halos alang sa usa ka tawong matarung may tawo nga magpakamatay: bisan tuod alang sa tawong maayo may uban nga mangahas sa pagpakamatay. 8Apan ang Dios nagapasundayag sa iyang kaugalingong gugma alang kanato, nga, sa mga makasasala pa kita, si Cristo namatay tungod kanato. 9Busa, labi na gayud, nga ginapakamatarung kita karon diha sa iyang dugo, malinuwas kita gikan sa kaligutgut sa Dios pinaagi kaniya. 10Kay kong, sa mga kaaway pa kita, gipasig-uli kita sa Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang Anak, labi na gayud, kay gipasig-uli kita, malinuwas kita tungod sa iyang kinabuhi. 11Ug dili lamang niini, kondili kita usab nagahimaya sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo, nga pinaagi kaniya nadawat nato karon ang pagtabon-sa-sala. 12Busa, ingon nga pinaagi sa usa ka tawo, misulod ang sala sa kalibutan, ug pinaagi sa sala ang kamatayon; ug tungod niana, ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tawo, kay niana ang tanan nakasala; 13Kay hangtud sa Kasugoan ang sala dinhi na sa kalibutan; apan ang sala dili ipahamtang kong walay Kasugoan; 14Bisan pa niana, ang kamatayon naghari sukad pa kang Adam hangtud kang Moises, bisan pa sa mga wala makasala nga sama sa paglapas ni Adam, nga mao ang dagway niadtong umaabut. 15Apan dili ingon sa paglapas, ma-ingon usab ang gasa nga walay bayad. Kay kong tungod sa paglapas sa usa, nangamatay ang daghan, labi na gayud ang gracia sa Dios, ug ang hiyas diha sa gracia sa usa ka tawo, nga si Jesucristo, modagaya alang sa daghang mga tawo. 16Ug ang hiyas dili sama sa pagkaagi sa usa nga nakasala. Kay ang paghukom miabut sa usa ngadto sa pagkahinukman sa silot, apan ang hatag nga walay bayad nagagikan sa daghang mga paglapas ngadto sa pagpakamatarung. 17Kay kong, tungod sa paglapas sa usa naghari ang kamatayon pinaagi sa usa; labi na gayud ang mga nakadawat sa kadagaya sa gracia ug sa hiyas sa pagkamatarung, managhari sa kinabuhi pinaagi sa usa, nga si Jesucristo. 18Busa, ingon niini nga pinaagi sa usa ka paglapas miabut ang pagkahinukman sa silot sa tanan nga mga tawo; ingon usab niini, pinaagi sa usa ka buhat sa pagkamatarung ang hatag nga walay bayad midangat sa tanang mga tawo alang sa pagpakamatarung sa kinabuhi. 19Kay ingon nga pinaagi sa pag-kamasukihon sa usa ka tawo, ang daghan gihimong makasasala: mao usab pinaagi sa pagkamasinulondon sa usa, ang daghan gihimong matarung. 20Ug labut pa ang Kasugoan misulod, aron magdaghan ang paglapas; apan diin magdaghan ang sala, midaghan sa hilabihan pa gayud ang gracia; 21Ingon nga naghari ang sala ngadto sa kamatayon, ingon man usab magahari ang gracia pinaagi sa pagkamatarung ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\