ROMA 6

1Busa unsa ang atong igaingon? Magapadayon ba kita sa sala, aron ang gracia magadagaya? 2Kana diii mahimo! Kita nga nangamatay ngadto sa sala, sunsaon man nato sa pagkinabuhi niana? 3Kun wala ba ninyo hibaloi nga kitang tanan nga gibautismohan kang Cristo Jesus, gibautismohan ngadto sa iyang kamatayon? 4Busa gilubong kita uban kaniya pinaagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon; aron nga sama kang Cristo nga gibanhaw gikan sa mga minatay pinaagi sa himaya sa Amahan, mao man usab kita angay nga magalakaw sa bag-ong kinabuhi. 5Kay kong kita nahiusa uban kaniya sa pagkasama sa iyang kamatayon, kita mahisama usab sa iyang pagkabanhaw; 6Sa hingbaloan kini, nga ang atong tawo nga daan gilansang sa cruz uban kaniya, aron ang lawas sa sala pagalaglagon, aron kita dili na maulipon sa sala. 7Kay ang namatay gipakamatarung gikan sa sala. 8Apan kong nangamatay kita uban kang Cristo, mitoo kita nga mabuhi usab kita uban kaniya. 9Sa hingbaloan ta, nga si Cristo nga gibanhaw gikan sa mga minatay, dili na gayud mamatay; ang kamatayon dili magahari kaniya. 10Kay ang kamatayon nga iyang namatyan, mao ang iyang namatyan ngadto sa sala sa makausa nga sa gihapon; apan ang kinabuhi nga iyang gikinabuhi mao ang kinabuhi nga alang sa Dios. 11Sa ingon niana isipa usab ninyo ang inyong kaugalingon nga mga patay ngadto sa sala, apan mga buhi kamo ngadto sa Dios diha kang Cristo Jesus nga atong Ginoo. 12Busa ayaw ninyo itugot nga magahari ang sala sa inyong lawas nga may kamatayon, sa pagtuman sa mga kailibgon niini. 13Ug dili usab ninyo itugyan ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa sala ingon nga mga ginamiton sa pagkadilimatarung; kondili itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga mga buhi gikan sa mga minatay, ug ang inyong mga bahin sa lawas ingon nga mga ginamiton sa pagkamatarung alang sa Dios. 14Kay ang sala dili makaghari kaninyo; kay wala kamo sa ilalum sa Kasugoan, kondili sa ilalum sa gracia. 15Busa unsa man? Magapakasala ba kita, kay wala kita sa ilalum sa Kasugoan, kondili sa ilalum sa gracia? Kana dili mahimo! 16Wala ba kamo manghibalo, nga kang bisan kinsa magatugyan kamo sa inyong kaugalingon ingon nga mga ulipon nga matinumanon, maulipon kamo niadtong inyong ginatuman: kong sa sala, ngadto sa kamatayon, kun, sa pagkamasinulondon ngadto sa pagkamatarung? 17Apan salamat sa Dios, nga bisan kamo mga ulipon kaniadto sa sala, kamo nangahimong matinumanon gikan sa kasingkasing niadtong paagi sa pagtolon-an nga kaniya gitugyan kamo. 18Ug sa nangaluwas kamo gikan sa sala, nangaulipon kamo sa pagkamatarung. 19Nagasulti ako ingon nga tawo tungod sa kaluyahon sa inyong unod; kay ingon nga inyong gitugyan ang inyong mga bahin sa lawas ingon nga mga ulipon sa kahugawan ug sa pagkamasupilon ngadto sa pagkamasupilon, ingon usab karon nga itugyan ninyo ang inyong mga bahin sa lawas, ingon nga mga ulipon sa pagkamatarung ngadto sa pagkabalaan. 20Kay sa mga ulipon pa kamo sa sala, mga nanghigawas kamo mahatungod sa pagkamatarung. 21Busa unsang bungaha ang inyong gibatonan niadtong panahona sa mga butang nga karon inyong gikaulaw? Kay ang katapusan niadtong mga butanga mao ang kamatayon. 22Apan karon, sa nangaluwas kamo gikan sa sala ug nangahimo nga mga ulipon sa Dios, may mga bunga kamo ngadto sa pagkabalaan ug ang katapusan mao ang kinabuhi nga walay katapusan. 23Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon; apan ang walay-bayad-nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaa kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\