ROMA 7

1Kun wala ba kamo mangasayud, mga igsoon (kay nagasulti ako sa mga tawo nga nanghibalo sa Kasugoan), nga ang Kasugoan adunay kagamhanan sa tawo sa gidugayon nga sa buhi pa siya? 2Kay ang babaye nga adunay bana tungod sa kasugoan nahigot sa iyang bana samtang buhi pa siya; apan kong mamatay ang bana, mahigawas siya gikan sa kasugoan sa bana; 3Sa ingon niana, kong maasawa siya sa lain nga lalake samtang buhi pa ang iyang bana, paganganlan siya nga mananapaw; apan kong mamatay ang bana, mahigawas siya sa kasugoan, sa pagkaagi nga dili siya mananapaw, bisan pa maasawa siya sa lain nga lalake. 4Busa, mga igsoon ko, nangamatay usab kamo ngadto sa Kasugoan pinaagi sa lawas ni Cristo; aron mahiusa kamo sa lain, bisan kaniya ang nabanhaw gikan sa mga minatay, aron makapamunga kita ug mga bunga ngadto sa Dios. 5Kay sa diha pa kita sa unod, ang mga kailibgon nga makasasala, nga gipakita pinaagi sa Kasugoan, nagabuhat sa sulod sa atong mga bahin sa lawas, aron makapamunga ug mga bunga ngadto sa kamatayon. 6Apan karon nahigawas kita gikan sa Kasugoan, sa nangamatay kita niadto nga naghigot kanato: sa pagkaagi nga nagaalagad kita sa pagkabag-o sa espiritu, ug dili sa pagkadaan sa letra. 7Busa, unsa ang atong igaingon? Ang Kasugoan sala ba? Kana dili mahimo! Apan, ako wala unta makaila ug sala, kondili pa pinaagi sa Kasugoan; kay wala ko unta hiilhi ang pagkaibug kong ang Kasugoan wala mag-ingon: Dili ka maibug. 8Apan ang sala, sa nakakita ug kahigayonan pinaagi sa sugo, nagapamunga kanako sa tanang paagi sa pagkaibug; kay gawas sa Kasugoan, ang sala patay. 9Ug ako sa usa ka panahon buhi nga gawas sa Kasugoan, apan sa pag-abut sa sugo nabuhi ang sala, ug ako namatay. 10Ug ang sugo nga unta alang sa kinabuhi, kini hingkaplagan ko nga sa kamatayon. 11Kay ang sala, sa nakakita ug kahigayonan pinaagi sa sugo, naglimbong kanako, ug pinaagi kaniya nagpatay kanako. 12Busa ang Kasugoan balaan man, ug ang sugo balaan, ug matarung, ug maayo. 13Unya ang maayo nahimo bang kamatayon alang kanako? Kana dili mahimo! Apan ang sala, aron mapahayag nga mao ang sala, tungod sa pagbuhat ug kamatayon kanako pinaagi niadtong maayo; aron ang sala, pinaagi sa sugo, molabi pa gayud sa pagkasala. 14Kay atong hingsayran nga ang Kasugoan espirituhanon: apan ako lawasnon, nga gibaligya sa ilalum sa sala. 15Kay ang akong ginabuhat wala ko hibaloi; kay dili ang akong buot pagabuhaton kana maoy akong ginabuhat; kondili ang akong ginadumtan, kana maoy ginabuhat ko. 16Apan kong ang dili ko buot pagabuhaton mao ang akong ginabuhat, miuyon ako sa Kasugoan nga kini maayo. 17Busa karon dili na ako ang nagabuhat niini, kondili ang sala nga nagapuyo kanako. 18Kay ako nahibalo nga kanako, kong sayron, sa akong unod, walay nagapuyo nga maayong butang; kay ang pagbuot ania man kanako, apan ang pagbuhat sa maayo wala dinhi kanako. 19Kay ang maayo nga buot ko nga pagabuhaton, wala ko pagabuhata; apan ang dautan nga dili ko buot pagabuhaton, kana akong ginabuhat. 20Apan kong ang dili ko buot pagabuhaton mao ang akong ginabuhat, dili na ako ang nagabuhat niini, kondili ang sala nga nagapuyo kanako. 21Nan hingkaplagan ko ang Kasugoan, nga, kong buot ako magbuhat sa maayo, ang dautan maoy ania kanako. 22Kay may kalipay ako sa Kasugoan sa Dios, ingon sa tawo nga sa sulod. 23Apan nakita ko ang lain nga kasugoan sa akong mga bahin sa lawas nga nagapakig-away batok sa Kasugoan sa akong salabutan ug nagabihag kanako ngadto sa ilalum sa kasugoan sa sala nga ania sa akong mga bahin sa lawas. 24Pagkaalaut ko nga tawo! Kinsa ang magaluwas kanako gikan sa lawas niining kamatayon? 25Nagapasalamat ako sa Dios pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo. Sa ingon niana, ako gayud, uban ang salabutan nagaalagad sa Kasugoan sa Dios; apan uban ang unod nahiulipon sa kasugoan sa sala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\