ROMA 8

1Busa karon walay pagkahinukman sa silot niadtong mga anaa kang Cristo Jesus, nga nagakinabuhi sa dili uyon sa unod, kondili uyon sa Espiritu. 2Kay ang Kasugoan sa Espiritu sa kinabuhi diha kang Cristo Jesus nagluwas kanako gikan sa Kasugoan sa sala ug sa kamatayon. 3Kay ang wala mahimo sa Kasugoan, tungod sa iyang pagkaluya pinaagi sa unod, ang Dios, nga nagpadala sa iyang kaugalingon nga Anak sa pagkasama sa unod nga makasasala, ug tungod sa sala, naghukom sa silot sa sala diha sa unod. 4Aron ang gikinahanglan sa Kasugoan matuman sa sulod nato, nga wala mag-kinabuhi uyon sa unod, kondili uyon sa Espiritu. 5Kay kadtong mga nanagsunod sa unod, managtagad sa mga butang sa unod: apan ang mga nanagsunod sa Espiritu, sa mga butang sa Espiritu. 6Kay ang hunahuna sa unod mao ang kamatayon; apan ang hunahuna sa Espiritu mao ang kinabuhi ug ang pakigdait. 7Kay ang hunahuna sa unod maoy pagpakig-away batok sa Dios; kay kini dili magpasakup sa Kasugoan sa Dios, ug dili gayud mahimo kini. 8Ug kadtong mga anaa sa unod, dili makapahimuot sa Dios. 9Apan kamo wala diha sa unod, kondili sa Espiritu, kong matuod nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo. Apan kong adunay tawo nga wala magbaton sa Espiritu ni Cristo, kini siya dili iya. 10Ug kong si Cristo anaa kaninyo, ang lawas patay na tungod sa sala; apan ang Espiritu maoy kinabuhi tungod sa pagkamatarung. 11Apan kong ang Espiritu niadtong nagbanhaw kang Jesus gikan sa mga minatay, nagapuyo kaninyo, ang nagbanhaw kang Cristo Jesus gikan sa mga minatay, magahatag usab ug kinabuhi sa inyong mga lawas nga may kamatayon, pinaagi sa iyang Espiritu nga nagapuyo kaninyo. 12Sa ingon niana, mga igsoon, mga utangan kita, dili sa unod sa pagkinabuhi nga uyon sa unod. 13Kay kong magkinabuhi kamo nga uyon sa unod, mangamatay gayud kamo; apan kong tungod sa Espiritu gipamatay ninyo ang mga buhat sa lawas, mangabuhi gayud kamo. 14Kay sumala sa gidaghanon sa mga gidala sa Espiritu sa Dios, kini sila mga anak sa Dios. 15Kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon pag-usab ngadto sa kahadlok, kondili nakadawat kamo sa Espiritu sa pagka-inanak-anak, nga tungod kaniya nagaingon kita: Abba, Amahan. 16Ang Espiritu sa iyang kaugalingon nagapamatuod sa atong espiritu, nga mga anak kita sa Dios. 17Ug kong kita mga anak man, busa mga manununod kita; mga manununod sa Dios, ug masigkamanununod ni Cristo; kong matuod nga nagaantus kita uban kaniya, aron nga kita pagahimayaon usab uban kaniya. 18Kay gidahum ko nga ang mga pag-antus niini nga panahon, dili takus ikatanding sa himaya nga gapahayag nganhi kanato. 19Kay ang mainiton nga pagpaabut sa mga binuhat nagahulat sa pagpahayag sa mga anak sa Dios. 20Kay ang binuhat nahisakup sa kakawangan, dili tungod sa iyang kaugalingon nga kabubut-on, kondili tungod kaniya nga nagpasakup niini sa paglaum; 21Nga ang mga binuhat gayud usab mangaluwas gikan sa pagkaulipon sa pagkamadunoton ngadto sa kagawasan sa himaya sa mga anak sa Dios. 22Kay atong hingbaloan nga ang tanang binuhat sa tingub nanag-agulo, ug nanag-antus sa kasakit hangtud karon. 23Ug dili lamang ingon niini sila, kondili kita gayud usab, nga adunay mga inunahan nga mga bunga sa Espiritu, bisan pa kita nanag-agulo sa sulod sa atong kaugalingon, nga nanaghulat sa atong pagkainanak-anak nga mao ang pagtubos sa atong lawas. 24Kay tungod sa paglaum gipangluwas kita; apan ang paglaum nga makita dili paglaum; kay kinsa ang magalaum niadtong makita na niya? 25Apan kong magalaum kita niadtong wala nato makita, nan nagahulat kita niini nga may pagpailub. 26Ug sa maong pagkaagi ang Espiritu nagatabang usab sa atong mga kaluyahon; kay kita dili mahibalong moampo ingon nga atong gikinahanglan apan ang Espiritu sa iyang kaugalingon nagatabang kanato uban ang mga pag-agulo nga dili mahimong ikalitok. 27Ug ang nagasusi sa mga kasingkasing, nakaila sa hunahuna sa Espiritu, kay siya nagapangamuyo alang sa mga balaan sumala sa kabubut-on sa Dios. 28Ug hingbaloan nato nga ang tanan nga mga butang masigtabang alang sa ikaayo niadtong mga nahigugma sa Dios, bisan niadtong mga ginatawag sumala sa iyang tuyo. 29Kay kadtong mga giila niya nga daan, gipili usab niya nga daan, aron mahisama sa dagway sa iyang Anak, aron siya mahimong panganay sa daghan nga mga igsoon. 30Ug ang iyang mga gipili nga daan, kini sila gitawag usab niya; ug ang mga gitawag niya, kini sila gipakamatarung usab niya; ug ang mga gipakamatarung, kini sila gihimaya usab niya. 31Busa unsa ang atong igaingon niining mga butanga? Kong ang Dios dapig kanato kinsa ang batok kanato? 32Siya nga wala magpagawas sa iyang kaugalingon nga Anak, kondili nagatugyan siya alang kanato ngatanan, ngano man nga dili usab niya ihatag kanato sa walay bayad ang tanang mga butang? 33Kinsa ang makagsumbong batok sa mga pinili sa Dios? Ang Dios mao ang nagapamatarung. 34Kinsa ba ang nagahukom sa silot? Si Cristo Jesus mao ang nagpakamatay: labi pa gayud, ang gibanhaw gikan sa mga minatay, ang atua usab sa toong kamot sa Dios, nga mao usab ang nagapangamuyo alang kanato. 35Kinsa ang makapahamulag kanato sa gugma ni Cristo? Ang kaguol ba, kun ang kasakit, kun ang paglutos, kun ang gutom, kun ang pagkahubo, kun ang katalagman, kun ang hinagiban? 36Ingon sa nahasulat na: Tungod kanimo ginapamatay kami sa tanan nga adlaw; ginaisip kami ingon sa mga carnero sa ihawan. 37Dili, kondili niining tanang mga butanga kita labaw pa kay sa mga mananaug pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. 38Kay nasayud ako, nga bisan ang kamatayon, bisan ang kinabuhi, bisan ang mga manolonda, bisan ang mga kagamhanan, bisan ang mga butang karon, bisan ang mga butang nga palaabuton, bisan ang mga gahum, 39Bisan ang kahitas-an, bisan ang kahiladman, bisan kinsa sa uban nga mga binuhat, sila dili arang makapahamulag kanato gikan sa gugma sa Dios, nga anaa kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\