TITO 1

1Si Pablo, ulipon sa Dios, ug apostol ni Jesucristo, ingon sa pagtoo sa mga pinili sa Dios, ug sa pag-ila sa kamatuoran, nga mao ang angay sa pagka-diosnon; 2Nga sa paglaum sa kinabuhi nga walay katapusan, nga gisaad sa Dios, nga dili arang makabakak, sa wala pa ang mga katuigan nga walay katapusan; 3Apan sa iyang kaugalingong mga panahon, nagpahayag sa iyang pulong pinaagi sa pagmantala, nga gitugyan kanako sumala sa sugo sa Dios nga atong Manluluwas; 4Kang Tito, anak ko nga matuod sumala sa pagtoo nga gikausahan: Ang gracia ug ang pakigdait sa Dios nga Amahan ug kang Cristo Jesus nga atong Manluluwas. 5Tungod niining hinungdan gibilin ko ikaw sa Creta, aron ipahimutang mo ang mga butang nga nakulang, ug sa pagtudlo ug mga anciano sa tagsatagsa ka lungsod ingon sa gisugo ko kanimo, 6Kong may tawo nga dili badlonganon, bana sa usa ka asawa nga may mga anak nga mga magtotoo nga wala ikasumbong sa paggubot ug sa pagsupil. 7Kay kinahanglan nga ang obispo dili badlonganon, ingon nga tinugyanan sa Dios; dili mabuotbuoton sa kaugalingon, dili masuk-anon, dili mahigugmaon sa vino, dili makig-awayon, dili dalo sa maka-uulaw nga ganancia. 8Kondili maabiabihon, mahigugmaon sa maayo, buotan, matarung, maputli, mapinugnganon; 9Nga magabaton sa pulong nga matinumanon, nga nahiuyon sa pagtolon-an aron siya makahimo sa pagpanambag sa maayong pagtolon-an, ug sa pagbadlong usab sa mga malalison. 10Kay adunay daghang tawo nga masukihon, nga tigsulti sa walay pulos, ug mga limbongan, labi na gayud ang sa mga circuncicion; 11Kansang mga baba kinahanglan pagsap-ungan; mga tawo nga nagabungkag sa tibook nga mga panimalay, nga nagapanudlo ug mga butang nga dili angay nila itudlo, tungod sa ganancia nga maka-uulaw. 12Ang usa kanila, usa ka kaugalingon nila nga manalagna, miingon: Ang mga taga-Creta mga bakakon gihapon, mga mananap nga mga tapulan nga mga hingaon. 13Kini nga pagpamatuod, tinuod man Tungod niini, badlongan sila sa maidlut gayud, aron managputli sila sa pagtoo, 14Nga dili mapatalinghugon sila sa mga sugilanong Jinudio, ug sa mga sugo sa mga tawo, nga nanagpamulag sa kamatuoran. 15Alang sa mga maputli, ang tanang mga butang maputli; apan alang kanila nga mga mahugaw ug dili matinohoon, walay bisan unsa usab nga maputli, kondili ang ilang hunahuna ug kaisipan mahugaw usab. 16Nagasugid sila nga nakaila sila sa Dios; apan sa ilang mga buhat ginalimod siya nila, sanglit mga makaluod sila ug mga dilimasinulondon, ug alang sa tanang maayong buhat, sila dunot ug kasingkasing.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\