TITO 2

1Apan, ikaw, magsulti ka sa mga butang nga angay sa putli nga pagtolon-an; 2Nga ang mga tigulang nga lalake magkasarangan, maugdang, buotan ug hunahuna, putli sa pagtoo, sa gugma, sa pagpailub; 3Nga ang mga babaye nga tigulang ingon usab managpakita ug pamatasan nga matinahuron; dili magmalibakon, dili magpaulipon sa daghang vino, mga magtutudlo sa maayo; 4Aron makatudlo sila sa mga batanong babaye sa paghigugma sa ilang mga bana, ug sa paghigugma sa ilang mga anak, 5Nga buotan ug hunahuna, mga maligdong, mga ulay, mga manggibuhaton sulod sa panimalay, mga malolot, mga mapinasakpon sa ilang mga bana, aron dill mapasipalahan ang pulong sa Dios. 6Ingon usab tambagi ang mga batanong lalake, nga sila managbuotan sa hunahuna. 7Magpadayag ka sa tanang mga butang nga panig-ingnan sa mga maayong buhat; sa pagtolon-an magpadayag sa pagkaulay ug pagkamaugdang; 8Putli nga pulong nga dili arang mabadlong, aron nga maulawan ang kaaway, sanglit walay bisan unsa nga dautan nga ikaingon batok kanato. 9Tambagi ang mga ulipon, nga managpasakup sila sa ilang mga agalon, nga managpahamuot sa tanan nga mga butang nga dili magmasupakon kanila; 10Nga dili sila magmakiriwan, kondili magpakita sa bug-os nga pagkamatinumanon, aron madayandayanan nila ang pagtolon-an sa Dios, nga atong Manluluwas sa tanang mga butang. 11Kay ang gracia sa Dios nga naga-dala sa kaluwasan nagpakita sa tanang mga tawo: 12Sa pagtudlo kanato nga sa nadumilian ta ang pagkadili-diosnon ug ang mga kailibgong kalibutanon, managpuyo kita sa kabuotan ug sa katarung, ug sa pagka-diosnon niini nga panahona sa kalibutan, 13Nga nagapaabut sa bulahan nga paglaum, ug sa pagpadayag sa himaya sa atong dakung Dios ug Manluluwas, nga si Jesucristo; 14Nga mihatag sa iyang kaugalingon tungod kanato, aron kita matubos gikan sa bug-os nga pagkamasupilon ug pagkaputli alang sa iyang kaugalingon sa usa ka katawohan nga maiya gayud, nga makugi sa mga maayong buhat. 15Isulti mo kining mga butanga, ug itambag mo, ug ibadlong sa bug-os nga pagbulot-an. Ayaw pag-itugot nga may magtamay kanimo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\