TITO 3

1Pahinumduma sila nga managpasakup sila sa mga punoan ug sa mga kagamhanan, nga magmasinulondon sila nga mag-andam sila sa tanang maayong buhat; 2Nga dili sila magsulti ug dautan batok kang bisan kinsa, nga dili sila magmasukihon, kondili magmalomo sa pagpakita ug kaaghup alang sa tanan nga mga tawo. 3Kay kita usab, sa uban nga panahon nangabuang kita, dili mga masinulondon, mga gipasalaag, mga ulipon sa nagakalainlaing mga kailibgon ug mga kalingawan, nga nagakinabuhi kita sa pagkadautan ug sa kasina, mga madinumtanon, nga nagadinumtanay ang usa ug usa. 4Apan sa pagpakita sa kalolot sa Dios nga along Manluluwas, ug sa iyang gugma alang sa mga tawo, 5Dili gikan sa mga buhat sa pag-kamatarung nga atong ginapamuhat, kondili sumala sa iyang kalooy, giluwas kita niya pinaagi sa paghugas sa bag-o nga pagkatawo, ug sa pagbag-o sa Espiritu Santo; 6Nga iyang gibubo kanato sa madagayaon pinaagi kang Jesucristo nga atong Manluluwas; 7Aron nga, sa gipakamatarung kita pinaagi sa iyang gracia, magmanununod kita sumala sa paglaum sa kinabuhi nga walay katapusan. 8Pulong nga matinumanon, ug ginapanghinaut ko, nga imong pagpamatud-an kining mga butanga; aron ang mga nagaloo sa Dios, managtinguha sila sa pagkugi sa mga maayong buhat. Kini mao ang mga butang nga mga maayo ug may kapuslanan sa mga tawo. 9Apan likayi ang mga paglantugi nga binuang, ug ang mga lista sa mga kagikanan ug ang mga paglalis, ug pagtinubagay mahatungod sa balaod; kay mga walay kapuslanan ug mga kawang. 10Isalikway mo ang tawo nga maoy ginikanan sa pagbahinbahin, sa human sa makausa ug makaduha nga pagtambag; 11Sa hingbaloan mo nga ang maong tawo nahasalaag ug nagapakasala, nga nagahukom na sa silot sa iyang kaugalingon. 12Kong sugoon ko kanimo si Artemas, kun si Tychico, maninguha ka sa pag-anhi kanako sa Nicopolis, kay gituyo ko ang pagpuyo didto sulod sa tingtugnaw. 13Sa dakung kakugi pagikana si Cenas, ang manlalaban, ug si Apolo, aron walay makulang kanila, 14Ug ang atong mga sakup usab, managtoon sa pagpadayon sa maayong mga buhat alang sa mga mapuslanong kinahanglan, aron sila dili magawalay bunga. 15Ang tanan nga mga ania uban kanako nangumosta kanimo. Pangumostaha ang mga nanaghigugma sa atong pagtoo. Ang gracia magauban kaninyong tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\