1 CORINTO 1

1Gikan ni Pablo nga sa pagbuot sa Dios gitawag aron mahimong apostol ni Cristo Jesus ug gikan usab sa atong igsoon nga si Sostenes— 2Alang sa iglesia sa Dios diha sa Corinto, sa tanan nga gitawag aron mahimong balaang katawhan sa Dios nga naiya diha sa ilang pagkahiusa kang Cristo Jesus, uban sa tanang tawo sa tanang dapit nga nagsangpit sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Cristo nga ilang Ginoo ug ato usab: 3Mainyo ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Jesu-Cristo. 4Sa kanunay nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Cristo Jesus. 5Kay diha sa pagkahiusa ninyo kang Cristo, naadunahan kamo sa tanang butang lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. 6Ang mensahe mahitungod kang Cristo nakagamot na diha kaninyo 7ug tungod niini wala kamo makulangi sa tanang panalangin samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 8Lig-onon usab kamo niya hangtod sa kataposan aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 9Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo nga atong Ginoo. 10Mga igsoon, sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Cristo, naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti aron walay pagkabahin diha kaninyo. Paghiusa gayod kamo diha sa usa ka hunahuna ug tumong. 11Kay gibalitaan ako sa pipila ka sakop ni Cloe nga kamo nagkabingkil. 12Ang buot kong ipasabot mao nga nagkalainlain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa moingon, "Dapig ako kang Pablo;" ang usa usab moingon, "Dapig ako kang Apolos;" ug may nag-ingon, "Dapig ako kang Pedro;" ug adunay nag-ingon, "Dapig ako kang Cristo." 13Nabahinbahin ba diay si Cristo? Si Pablo ba diay ang gilansang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? 14Nagpasalamat ako sa Dios nga wala akoy gibunyagan kaninyo gawas kang Crispo ug kang Gayo. 15Busa walay makaingon nga kamo gibunyagan ingon nga akong mga tinun-an. ( 16Tinuod, gibunyagan ko usab diay si Estefanas ug ang mga sakop sa iyang panimalay. Gawas kanila wala nay lain nga nahinumdoman ko nga akong gibunyagan.) 17Si Cristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag kondili aron magsangyaw sa Maayong Balita. Wala nako gamita ang mga pulong nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Cristo didto sa krus. 18Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Cristo didto sa krus binuang alang niadtong nangalaglag apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios. 19Ang Kasulatan nag-ingon, "Himoon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam ug isalikway ko ang kaalam sa mga makinaadmanon." 20Busa unsa na man unyay kapuslanan sa mga maalam ug sa mga makinaadmanon ug sa mga batid sa lantugi niining kalibotana? Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam niining kalibotana. 21Kay sa iyang kaalam, maoy pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Apan gibut-an sa Dios ang pagluwas niadtong motuo pinaagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga maoy among giwali. 22Ang mga Judio nagkinahanglan ug mga milagro agig pamatuod ug ang mga Grego nangita ug kaalam. 23Apan kami nagsangyaw kang Cristo nga gilansang sa krus. Kining mensahea dili madawat sa mga Judio ug binuang alang sa mga dili Judio. 24Apan alang niadtong gitawag sa Dios, Judio siya o Grego, si Cristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. 25Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kay sa kinaadman sa tawo ug ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kay sa kusog sa tawo. 26Mga igsoon, hunahunaa kon unsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Sumala sa kalibotanong sukdanan, pipila ra kaninyo ang maalamon, gamhanan o tinamod sa katilingban. 27Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tawo nga walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga maalamon ug gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga tawong gamhanan. 28Gipili sa Dios ang mga sinalikway ug mga tinamay niining kalibotana ug ang gipakawalay bili sa mga tawo aron paghimong walay kapuslanan niadtong mga butang nga giisip nilang mahinungdanon 29aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. 30Apan kamo gihiusa sa Dios diha kang Cristo Jesus ug diha kang Cristo aduna kitay kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios, nahimo kitang balaang katawhan sa Dios ug gihatagan kita ug kagawasan. 31Busa sumala sa giingon sa Kasulatan, "Ang buot magpasigarbo kinahanglan magpasigarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\