1 CORINTO 10

1Mga igsoon, buot kong hinumdoman ninyo ang atong mga katigulangan nga gipanalipdan sa panganod ug milatas sa Dagat nga Pula. 2Pinaagi sa panganod ug sa dagat gibunyagan silang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises. 3Nagkaon silag pagkaon nga espirituhanon 4ug nanginom sa tubig nga espirituhanon kay nanginom man sila gikan sa espirituhanong bato nga mikuyog kanila ug kadtong batoha mao si Cristo. 5Apan bisan pa niana wala kahimut-i sa Dios ang kadaghanan kanila busa gilaglag sila ug nakatag ang ilang mga lawas didto sa awaaw nga dapit. 6Kining tanan mga pasidaan kanato aron dili kita magtinguhag daotang mga butang sama sa ilang gihimo 7ug dili magsimba sa mga diosdios sama sa gibuhat sa pipila kanila. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, "Milingkod sila aron pagkaon ug pag-inom ug mitindog aron pagsayaw." 8Dili kita makighilawas ingon sa gibuhat sa pipila kanila busa nangamatay ang 23,000 kanila sulod sa usa ka adlaw lamang. 9Dili nato sulayan ang Ginoo, sama sa gibuhat sa pipila kanila busa gipamatay sila sa mga bitin. 10Ayaw kamo pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila nga gilaglag sa Anghel sa Kamatayon tungod niini. 11Kadtong tanan nga nahitabo kanila nagsilbing mga panig-ingnan. Apan gisulat kini aron pasidan-an kita kay ania kita sa panahon nga hapit na moabot ang kataposan. 12Ang naghunahuna nga siya lig-on magbantay nga dili mapukan. 13Ang tanang tintasyon nga naagian ninyo naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios motuman gayod sa iyang saad ug dili siya motugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo ug kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini. 14Busa, mga igsoon, ayaw kamo pagsimba sa mga diosdios. 15Gisulti ko kini kaninyo ingon nga mga tawo nga mabuot. Kamo nay mahibalo sa pagtimbangtimbang sa akong gisulti. 16Gipasalamatan nato ang Dios tungod sa kupa sa panalangin. Matag inom nato gikan niining maong kupa, nakig-ambit kita sa dugo ni Cristo. Ug matag kaon nato sa pan nga gipikaspikas, nakig-ambit kita sa lawas ni Cristo. 17Kay may usa lamang ka pan ug bisan daghan kita usa lamang kita ka lawas kay nakig-ambit man kita sa usa lamang ka pan. 18Hunahunaa ninyo ang gibuhat sa mga Israelita: kadtong nagkaon sa halad-sinunog nakaambit sa pag-alagad sa Dios diha sa halaran. 19Wala ako mag-ingon nga may bili ang diosdios o ang pagkaon nga gihalad ngadto sa diosdios. 20Ang gipasabot ko mao nga kadtong gihalad diha sa mga halaran sa dili magtutuo gihalad ngadto sa mga yawa, dili ngadto sa Dios. Dili ko buot nga mahimo kamong kaabin sa mga yawa. 21Dili mahimong moinom kamo gikan sa kupa sa Ginoo ug sa kupa usab sa mga yawa. Dili mahimong mokaon kamo diha sa kan-anan sa Ginoo ug sa kan-anan sa mga yawa. 22Hagiton ba nato ang Ginoo aron mangabubho kanato? Nagtuo ba kamo nga kita gamhanan pa kay kaniya? 23"Makahimo kita bisan unsa," nag-ingon sila. Tinuod kana apan dili ang tanang butang makaayo kanato. "Makahimo kita bisan unsa"—apan dili ang tanang butang makapalig-on kanato. 24Kinahanglan walay magtinguha sa kaugalingong kaayohan kondili sa kaayohan sa uban. 25Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. 26Kay sumala sa giingon sa kasulatan, "Ang kalibotan ug ang tanan nga anaa niini iya sa Ginoo." 27Kon ang dili magtutuo modapit kaninyo sa pagpangaon ug mihukom ka sa pagkuyog kaniya, kaon sa idulot kaninyo ug ayaw pagpangutana tungod sa konsensya. 28Apan kon sultihan kamo nga ang maong pagkaon gihalad ngadto sa mga diosdios, ayawg kaon. Ayaw pagkaon tungod kaniya nga nagsugilon niini kanimo ug tungod usab sa konsensya— 29dili ang imong kaugalingong konsensya kondili ang iya sa nagsugilon kanimo. Kon may mangutana, "Nganong but-an man sa konsensya sa laing tawo ang kagawasan ko sa pagbuhat? 30Kon nagpasalamat ako sa Dios alang sa akong pagkaon, nganong sawayon man ako mahitungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan sa Dios?" 31Busa kon mokaon kamo o moinom o magbuhat ug bisan unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. 32Paningkamoti nga dili kamo mahimong hinungdan nga makasala ang mga Judio o mga dili Judio o ang iglesia sa Dios tungod kaninyo. 33Sunda ang akong gibuhat: gipaningkamotan ko ang pagpahimuot sa tanang tawo sa tanan kong gibuhat, sa walay paghunahuna sa kaugalingon kong kaayohan kondili sa kaayohan sa tanan aron sila maluwas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\