1 CORINTO 11

1Busa sunda ninyo ako sama nga gisunod ko si Cristo. 2Gidayeg ko kamo kay kanunay man kamong nahinumdom kanako ug inyo mang gituman ang mga pagtulon-an nga akong gitudlo kaninyo. 3Apan buot ko nga masayod kamo nga si Cristo maoy ulo sa tanang tawo, ang bana maoy ulo sa iyang asawa ug ang Dios maoy ulo ni Cristo. 4Busa ang usa ka lalaki nga magpandong kon mag-ampo o magwali sa mensahe sa Dios nagpakaulaw kang Cristo. 5Ug ang babaye nga dili magpandong kon mag-ampo o magpadayag sa mensahe sa Dios nagpakaulaw sa iyang bana. Sama ra siya sa babaye nga kiniskisan ang ulo. 6Kon ang babaye dili magpandong, maayo pang putlon niya ang iyang buhok. Ug tungod kay makauulaw man sa usa ka babaye nga kiskisan ang iyang ulo o putlon ang iyang buhok, kinahanglan magpandong siya. 7Dili kinahanglang magpandong ang lalaki kay siya larawan man sa dagway ug himaya sa Dios. Apan ang babaye larawan sa himaya sa lalaki. 8Kay ang lalaki wala man buhata gikan sa babaye kondili ang babaye maoy gibuhat gikan sa lalaki. 9Wala buhata ang lalaki alang sa babaye apan ang babaye gibuhat alang sa lalaki. 10Busa tungod sa mga anghel, kinahanglan magpandong ang babaye aron pagpakita nga ubos siya sa pagbuot sa iyang bana. 11Apan sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo, ang babaye nagkinahanglan sa lalaki ug ang lalaki nagkinahanglan usab sa babaye. 12Kay sama nga ang babaye gibuhat gikan sa lalaki, ang lalaki gianak sa babaye ug ang tanang butang naggikan sa Dios. 13Timbangtimbanga ninyo kini: maayo ba sa babaye nga mosimba nga walay pandong? 14Bisan gani ang kinaiyahan nagtudlo man kaninyo nga makauulaw alang sa lalaki nga taas ang iyang buhok 15apan garbo kini sa babaye. Gihatag kaniya ingon nga pandong ang iyang taas nga buhok. 16Kon adunay buot makiglalis mahitungod niini, ang ako rang ikaingon mao nga kami ug ang kaiglesiahan sa Dios walay laing nabatasan diha sa pagsimba gawas niini. 17Niining mosunod nga mga pahimangno dili ko kamo daygon kay kadaot lamang ang nahimo sa inyong panagtigom inay kaayohan. 18Una sa tanan, gibalitaan ako nga nagkabahinbahin kamo sa inyong panagtigom ingon nga iglesia ug nagtuo ako nga may pagkatinuod kini. 19Hinuon maayo nga magkabahinbahin kamo aron makita kinsa gayod ang tinuod kaninyo. 20Inigtigom ninyo ang inyong tuyo dili mao ang pagkaon sa Panihapon sa Ginoo 21kay mag-unahay man kamo sa pagpangaon busa ang uban dili mangabusog samtang ang uban usab mangahubog. 22Wala ba kamoy kaugalingong mga balay diin kamo makakaon ug makainom? O palabihon ba ninyo nga tamayon ang iglesia sa Dios ug pakaulawan ang mga kabos? Unsa may buot ninyo nga akong isulti mahitungod niini? Daygon ko ba kamo? Dili gayod! 23Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulon-an nga akong gitudlo kaninyo: nga ang Ginoong Jesus, sa gabii nga siya gibudhian, mikuha sa pan. 24Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikaspikas niya ang pan ug miingon, "Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako." 25Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon, "Mao kini ang kupa sa bag-ong kasabotan sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako." 26Kay sa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. 27Busa ang mokaon sa pan sa Ginoo o moinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. 28Busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mokaon sa pan ug moinom gikan sa kupa. 29Kay kon dili niya ilhon ang kahulogan sa lawas sa Ginoo inigkaon niya sa pan ug inig-inom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang ug silot sa iyang kaugalingon. 30Maoy hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton ug nagmaluyahon ug daghan ang nangamatay. 31Apan kon susihon una nato ang atong kaugalingon, dili kita silotan sa Dios. 32Apan kon silotan kita sa Ginoo, kini maoy pagpanton lamang kanato aron dili kita mahiapil inigsilot niya sa kalibotan. 33Busa, mga igsoon, inigtigom ninyo aron pagkaon sa Panihapon sa Ginoo, paghinulatay kamo. 34Ug kon may usa kaninyo nga gigutom, kinahanglan mokaon siya didto sa iyang balay aron dili kamo kastigohon sa Dios sa inyong panagtigom. Ug mahitungod sa ubang mga problema ninyo, husayon ko ra kini inig-anha nako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\