1 CORINTO 12

1Mga igsoon, buot ko nga masayod kamo sa kamatuoran mahitungod sa mga hiyas gikan sa Espiritu Santo. 2Nasayod kamo nga sa inyong pagkadili magtutuo kaniadto nahisalaag kamo sa nagkadaiyang paagi sa pagsimbag mga diosdios. 3Busa kinahanglan nga mahibaloan ninyo nga ang tawo nga gimandoan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Jesus ug walay makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo, gawas kon mandoan siya sa Espiritu Santo. 4May nagkalainlaing mga hiyas apan mao rang Espirituha ang naghatag niini. 5May nagkalainlaing paagi sa pag-alagad apan mao rang Ginooha ang gialagaran. 6May nagkalainlaing katakos sa pag-alagad apan usa ra ka Dios ang naghatag ug katakos sa tagsatagsa. 7Adunay mga butang nga nagpaila nga ang presensya sa Espiritu anaa sa matag usa ug kini alang sa kaayohan sa tanan. 8Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo ug mensahe sa kaalam, samtang sa uban naghatag siya ug mensahe sa kahibalo. 9Usa lamang ka Espiritu ang naghatag ug pagtuo ngadto sa usa ka tawo samtang sa lain naghatag siyag gahom sa pag-ayo sa mga masakiton. 10Ang Espiritu naghatag ngadto sa usa ka tawo ug gahom sa paghimog mga milagro. Sa laing tawo gihatag niya ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios ug sa lain pa gayod, ang katakos sa pag-ila sa nagkalainlaing espiritu. Sa usa ka tawo naghatag siyag hiyas sa pagsultig lahi nga mga pinulongan ug sa laing tawo naghatag siyag hiyas pagpasabot sa kahulogan sa maong mga pinulongan. 11Apan mao rang Espirituha ang naghimo niining tanan. Gihatagan niya ug nagkalainlaing hiyas ang matag tawo sumala sa iyang pagbuot. 12Si Cristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin. Bisan kon nagkalainlain ang mga bahin niini, usa ra gihapon kini ka lawas. 13Ang uban kanato mga Judio, ang uban dili. Ang uban mga ulipon ug ang uban usab dili. Apan kitang tanan gibunyagan diha sa usa ka lawas pinaagi sa mao gihapong Espiritu ug kitang tanan nakig-ambit pag-inom sa usa ka Espiritu. 14Kay ang lawas dili usa ra ka bahin kondili daghan. 15Mahimong moingon ang tiil, "Tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas." Apan ang pagsulti niya niini wala maghimo sa tiil nga dili bahin sa lawas. 16Ug mahimong moingon ang dalunggan, "Kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas." Apan kini wala maghimo sa dalunggan nga dili bahin sa lawas. 17Kon ang tibuok lawas pulos mata, unsaon man pagkadungog niini? Ug kon pulos dalunggan ra, unsaon man niini pagsimhot? 18Ang Dios nagpahimutang sa nagkalainlaing bahin sa lawas sumala sa iyang pagbuot. 19Wala untay lawas kon usa lamang kini ka bahin. 20Apan sumala sa atong nasayran, may daghang bahin ang usa ka lawas. 21Busa dili makaingon ang mata ngadto sa kamot, "Wala ako magkinahanglan kanimo!" Dili usab makaingon ang ulo ngadto sa tiil, "Wala ako magkinahanglan kanimo!" 22Gikinahanglan hinuon nato ang mga bahin nga atong giisip nga huyang. 23Kadtong mga bahin nga giisip natong dili kaayo mahinungdanon mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ug ang mga bahin sa lawas nga dili angayang makita sa uban gihatagan nato sa talagsaong pagtagad. 24Ang mas matahom nga mga bahin sa atong lawas wala magkinahanglan sa maong talagsaong pagtagad. Ang Dios mismo nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas aron paghatag ug dugang dungog niadtong mga bahin nga nakulangan niini. 25Gihimo sa Dios nga ingon niini aron dili magkabahinbahin ang lawas kondili ang tanang bahin niini may samang pagtagad alang sa usag-usa. 26Kon ang usa ka bahin sa lawas mag-antos, ang ubang bahin mag-antos usab. Kon daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. 27Busa kamong tanan lawas ni Cristo ug ang usag-usa bahin niini. 28Diha sa iglesia gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit: una ang mga apostoles, ikaduha mga propeta, ikatulo mga magtutudlo ug kadtong naghimog mga milagro, kadtong gihatagag gahom sa pag-ayo, kadtong gihatagag hiyas sa pagtabang sa uban, kadtong gihatagag hiyas sa pagdumala ug kadtong may katakos sa pagsultig lahi nga pinulongan. 29Dili silang tanan mga apostoles o mga propeta o mga magtutudlo. Dili ang tanan may gahom sa paghimog mga milagro 30o sa pag-ayo sa mga balatian o sa pagsultig mga lahi nga pinulongan o sa pagpasabot sa kahulogan sa maong mga pinulongan. 31Busa tinguhaa ninyo ang mga hiyas nga labi pang importante. Apan ang labing maayo sa tanan mao kining mosunod nga paagi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\