1 CORINTO 14

1Angay ninyong tinguhaon ang gugma ug ang mga hiyas nga espirituhanon labi na gayod ang pagsulti sa mensahe sa Dios. 2Ang magsulti ug lahi nga pinulongan wala magsulti ngadto sa tawo kondili ngadto sa Dios tungod kay walay makasabot kaniya. Nagsulti siya sa tinagong mga butang pinaagi sa Espiritu. 3Apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios nagsulti sa mga tawo ug naglig-on, nagdasig ug naglipay kanila. 4Ang nagsultig lahi nga pinulongan naglig-on sa iyang kaugalingon lamang apan ang nagsulti sa mensahe sa Dios naglig-on sa tibuok iglesia. 5Buot unta nako nga kamong tanan makasulti ug lahi nga pinulongan. Apan palabihon ko nga kamong tanan makabaton sa hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios. Kay ang nagsulti sa mensahe sa Dios mas mahinungdanon pa kay sa nagsultig lahi nga pinulongan gawas kon may makahubad sa iyang gisulti aron malig-on ang tibuok iglesia. 6Busa kon moanha ako kaninyo, mga igsoon, ug magsultig lahi nga pinulongan, unsa may inyong makuha kanako? Wala gayod, gawas kon nagsulti akog mga pamahayag gikan sa Dios o kahibalo o mga dinasig nga mensahe o pagtulon-an. 7Hunahunaa ang mga instrumento sa musika nga walay kinabuhi sama sa plawta ug sa alpa. Unsaon man sa usa ka tawo pagkahibalo sa tuno kon dili klaro ang pagtukar niini? 8Ug kon ang pagpatingog sa trumpeta dili klaro, kinsa may mangandam alang sa gubat? 9Sa samang paagi, kinsa may makasabot kaninyo kon magsulti kamog lahi nga pinulongan nga dili maklaro? Ang inyong mga pulong mahanaw lamang uban sa hangin! 10Dunay nagkalainlaing pinulongan dinhi sa kalibotan ug ang tanang pinulongan may kahulogan. 11Apan kon dili ako makasabot sa pinulongan nga gigamit, alang kanako ang nagsulti niini langyaw ug mao usab ako alang kaniya. 12Tungod kay naninguha man kamo pagbaton sa mga hiyas sa Espiritu, tinguhaa ninyo ang mga hiyas nga makapalig-on sa iglesia. 13Busa ang nagsultig lahi nga pinulongan kinahanglan nga mag-ampo nga makabaton sa hiyas sa paghubad niini. 14Kay kon mag-ampo ako sa pinulongang dili masabtan, nag-ampo ang akong espiritu apan ang akong hunahuna wala makasabot. 15Busa unsa man ang akong buhaton? Mag-ampo ako uban sa akong espiritu ug sa akong salabotan. Mag-awit ako uban sa akong espiritu ug sa akong salabotan. 16Kon magpasalamat kamo sa Dios uban sa espiritu lamang, unsaon man sa usa ka yano nga tawo nga mitambong sa pagsimba pag-ingog "Amen" sa inyong pagpasalamat? Dili gayod siya makasabot sa inyong gipanulti ug 17bisan pa kon ang inyong pag-ampo ngadto sa Dios maayo kaayo, dili kini makapalig-on sa ubang tawo. 18Nagpasalamat ako sa Dios nga makasulti akog lahi nga mga pinulongan labaw kang bisan kinsa kaninyo. 19Apan sa panahon sa pagsimba diha sa iglesia, palabihon ko ang pagsultig lima ka mga pulong nga masabot aron pagtudlo sa uban kay sa pagsultig libong lahi nga pinulongan nga dili masabtan. 20Mga igsoon, ayaw kamo pagpakasama sa bata sa inyong panghunahuna. Pagpakasama kamo sa bata mahitungod sa daotan apan pagpakahamtong sa inyong panghunahuna. 21Nahisulat kini sa Kasulatan: "Sultihan ko kining katawhan pinaagi sa mga langyaw nga nagsulti ug dili masabtan nga pinulongan apan bisan pa niini ang akong katawhan dili mamati kanako, nag-ingon ang Ginoo." 22Busa ang lahi nga mga pinulongan ilhanan lamang sa mga dili magtutuo, ug dili sa mga magtutuo, samtang ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios alang sa mga magtutuo, ug dili alang sa mga dili magtutuo. 23Busa kon magkatigom ang tibuok iglesia ug ang usag-usa magsultig mga pinulongang dili masabtan unya mosulod ang pipila ka ordinaryo nga tawo nga dili mga magtutuo, dili ba moingon sila nga nangabuang kamong tanan? 24Apan kon ang tanan magsulti sa mensahe sa Dios unya may mosulod nga dili magtutuo o walay hiyas sa pagsabot sa laing pinulongan, sudyaan ug hukman siya sa iyang konsensya tungod sa tanan niyang nabati. 25Ang iyang tinagoang mga hunahuna mabutyag ug mohapa siya ug mosimba sa Dios. Moingon siya, "Ang Dios ania gayod dinhi uban kaninyo!" 26Ang gipasabot ko, mga igsoon, mao nga inigtigom ninyo, ang uban mag-awit, ang uban magtudlo, ang uban magwali. Ang uban magsultig lahi nga pinulongan ug ang uban pa gayod maghubad sa kahulogan niini. Kinahanglan nga kining tanan buhaton aron paglig-on sa iglesia. 27Kon dunay mosulti ug lahi nga pinulongan, kinahanglang duha o tulo lamang. Magbanosbanos sila pagsulti ug lain ang maghubad niini. 28Apan kon walay makahubad, kinahanglang pahilomon sila diha sa inyong pagsimba ug pasultiha sila ngadto lamang sa ilang kaugalingon ug sa Dios. 29Duha o tulo lamang kanila nga gihatagan sa mensahe sa Dios ang pasultihon ug ang uban maoy magtimbangtimbang sa ilang gipanulti. 30Apan kon usa sa mga nagtigom ang nakadawat ug mensahe gikan sa Dios, kinahanglan mohunong ang nagsulti. 31Mahimo nga kamong tanan magbanosbanos pagsulti sa mensahe sa Dios aron ang tanan makakat-on ug madasig. 32Ang hiyas sa pagsulti sa mensahe sa Dios kinahanglan ubos sa pagpugong sa nagsulti. 33Kay ang Dios dili Dios sa kaguliyang kondili sa kalinaw. Ug sama sa tanang mga simbahan sa katawhan sa Dios, 34ang mga babaye kinahanglan maghilom sa panahon sa pagsimba. Ayaw sila pasultiha. Sumala sa giingon sa Balaod sa mga Judio, kinahanglan dili sila mangulo. 35Kon buot sila masayod sa usa ka butang, kinahanglan mangutana sila sa ilang bana didto sa ilang pinuy-anan. Makauulaw sa usa ka babaye ang pagsulti sa panahon sa pagtigom sa iglesia. 36Naghunahuna ba kamo nga naggikan kaninyo ang pulong sa Dios, o kamo ra bay nakadawat niini? 37Kon may naghunahuna nga siya mensahero sa Dios o may hiyas nga espirituhanon, kinahanglan ilhon niya nga ang gisulat ko kaninyo sugo sa Ginoo. 38Apan kon dili siya magtagad niini, ayaw siyag tagda. 39Busa, mga igsoon, paninguhaa ninyo ang pagsulti sa mensahe sa Dios apan ayaw pugngi ang pagsultig lahi nga pinulongan. 40Kinahanglan ang tanan buhaton ninyo sa husto ug sa mahusay nga paagi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\