1 CORINTO 15

1Mga igsoon, pahinumdoman ko kamo sa Maayong Balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini ug gibarogan ninyo ang inyong pagtuo. 2Mao kini ang Maayong Balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa Maayong Balita kon magpabilin kamo niini nga malig-on—gawas kon taphaw lamang ang inyong pagtuo. 3Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo: kini mao nga si Cristo namatay alang sa atong mga sala sumala sa nahisulat sa Kasulatan. 4Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa Kasulatan. 5Nagpakita siya kang Pedro ug unya ngadto sa 12 ka mga apostoles. 6Unya sa usa ka higayon, nagpakita siya ngadto sa kapin sa 500 sa iyang mga sumusunod ug kadaghanan kanila buhi pa. 7Unya nagpakita siya kang Santiago ug sa tanang mga apostoles. 8Sa kataposan nagpakita usab siya kanako bisan tuod ako sama sa usa nga natawo sa dili husto nga panahon. 9Kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles ug dili gani ako angay nga tawgog apostol kay gilutos ko man ang iglesia sa Dios. 10Apan pinaagi sa grasya sa Dios, nahimo akong ingon niini ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayod makawang. Labaw hinuon akong naghago kay sa ubang mga apostoles ug kini dili bunga sa akong pagpaningkamot kondili sa grasya sa Dios nga ania kanako. 11Busa dili mahinungdanon kon ako ang nagwali o sila. Ang mahinungdanon mao nga kami nagwali ug kamo mituo. 12Kay ang mensahe nag-ingon man nga si Cristo gibanhaw, unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay dili banhawon? 13Kon mao kana, wala diay banhawa si Cristo. 14Ug kon wala banhawa si Cristo, kawang lamang ang among giwali ug kawang usab ang inyong pagtuo. 15Ug labaw pa niana, kon ugaling matuod man nga ang mga patay dili banhawon, masayran nga bakak ang among gisulti mahitungod sa Dios kay nag-ingon man kami nga gibanhaw niya si Cristo apan wala diay. 16Ug kon dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Cristo. 17Ug kon wala banhawa si Cristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. 18Nagpasabot usab kini nga nangalaglag diay ang mga nagtuo kang Cristo nga nangamatay na. 19Kon ang atong paglaom kang Cristo kutob ra niining kinabuhia, kita ang labing makaluluoy sa tanang mga tawo. 20Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Cristo isip garantiya nga kadtong nangamatay banhawon usab. 21Kay ingon nga ang kamatayon miabot pinaagi sa usa ka tawo, moabot usab ang pagkabanhaw pinaagi sa usa ka tawo. 22Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kang Adan, banhawon usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Cristo. 23Apan ang pagbanhaw sa matag usa himoon sa hustong han-ay: si Cristo maoy una sa tanan, unya mosunod kadtong iya ni Cristo inig-abot na niya. 24Unya moabot ang kataposan ug buntogon ni Cristo ang tanang pangulo, mga awtoridad ug mga kagamhanan. Unya itugyan niya ang Gingharian ngadto sa Dios nga Amahan. 25Kay kinahanglan nga maghari si Cristo hangtod mabuntog sa Dios ang tanan niyang mga kaaway ug himoon sila nga tumbanan. 26Ang kataposang kaaway nga buntogon mao ang kamatayon. 27Kay ang kasulatan nag-ingon, "Himoon sa Dios ang tanang butang nga iyang tumbanan." Hinuon, klaro kaayo nga niini wala mahilakip ang Dios nga nagbuhat aron ang tanang butang mahimong tumbanan ni Cristo. 28Apan sa dihang ang tanang butang nailalom na sa pagmando ni Cristo, siya mismo, ang Anak, magpailalom sa paghari sa Dios. Ang Dios maoy nagbuhat aron ang tanan mailalom sa pagmando ni Cristo. Si Cristo nagpailalom sa pagmando sa Dios aron ang Dios maoy maghari sa tanan sa hingpit gayod. 29Karon, unsa na may dangatan niadtong mga tawo nga gibunyagan alang sa mga patay? Unsa may ilang mahimo? Kon tinuod ang giingon nila nga dili banhawon ang mga patay, ngano man nga gibunyagan sila alang sa mga patay? 30Ug bahin kanamo—nganong sagubangon man namo kanunay ang mga katalagman? 31Mga igsoon, sa matag adlaw giatubang ko ang kamatayon. Ang garbo ko kaninyo diha kang Cristo Jesus nga atong Ginoo nakaaghat kanako pagbutyag niini. 32Kon ang pagpakig-away batok sa "bangis nga mga mananap" dinhi sa Efeso tungod lamang sa tawhanong tuyo, unsa may akong makuha? Kon dili banhawon ang mga patay, nan, matod pa sa panultihon, "Mangaon ug manginom kita kay ugma mangamatay man kita." 33Ayaw kamo patunto. "Ang daotang mga kauban makadaot sa maayong pamatasan." 34Pagtinarong kamo ug ayaw na pagpakasala. Gisulti ko kini aron maulaw kamo kay pipila kaninyo wala makaila sa Dios. 35Apan adunay mangutana, "Unsaon man pagkabanhaw sa mga patay? Unsa mang lawasa ang ilang maangkon?" 36Mga buangbuang! Inigpugas ninyog binhi, dili kini moturok gawas kon mamatay una kini. 37Ug inigpugas ninyo, dili hingkod na nga tanom ang inyong ipugas kondili liso o binhi lamang sama sa trigo ug uban pa. 38Gihatagan kini sa Dios ug lawas sumala sa iyang gusto ingon man ang matag binhi. 39Dili managsama ang unod sa tanang binuhat. Lain ang unod sa mga tawo, lain ang sa mga mananap, lain ang sa mga langgam ug lain usab ang sa mga isda. 40May mga lawas nga langitnon ug may mga lawas nga yutan-on. May kaanyag nga iya sa langitnong mga lawas ug laing matang sa kaanyag sa yutan-ong mga lawas. 41Ang adlaw may kaugalingong katahom, ang bulan usab may laing katahom ug ang mga bituon may lahi nga katahom kay nagkalainlain ang matang sa katahom sa mga bituon. 42Ingon niini ang mahitabo sa panahon nga banhawon na ang mga patay. Ang lawas nga ilubong madunot, apan sa pagbanhaw na niini, dili na kini madunot. 43Gilubong kini nga walay bili ug huyang apan kon banhawon na kini mahimayaon na ug lig-on. 44Iniglubong niini, lawas kini nga yutan-on apan kon banhawon na kini, lawas na nga espirituhanon. 45Kay ang kasulatan nag-ingon, "Ang unang tawo nga si Adan gibuhat nga buhi," apan ang kataposang Adan mao ang Espiritu nga naghatag ug kinabuhi. 46Dili ang espirituhanon maoy nag-una kondili ang lawasnon ug mosunod ang espirituhanon. 47Ang unang Adan gihimo gikan sa abog sa yuta. Ang ikaduhang Adan mianhi gikan sa langit. 48Ang yutan-on sama sa hinimo gikan sa yuta ug ang langitnon sama niadtong mianhi gikan sa langit. 49Ingon nga nagsul-ob kita sa dagway sa tawo nga hinimo gikan sa yuta, magsul-ob unya usab kita sa dagway sa Tawo nga gikan sa langit. 50Mga igsoon, ang buot kong ipasabot mao nga ang hinimo gikan sa unod ug sa dugo dili makaambit sa Gingharian sa Dios, ug ang butang nga madunot dili makaangkon sa kinaiya niadtong walay pagkadunot. 51Mao kini ang misteryo: dili ang tanan kanato mamatay apan kitang tanan kalit nga mangausab 52sama kakalit sa usa ka pagpamilok. Mahitabo kini inigtingog sa kataposang trumpeta. Kay inigtingog niini, ang mga patay banhawon aron dili na gayod mamatay. Ug kita mangausab. 53Kay kining lawas nga madunot kinahanglan magsul-ob sa pagkadili na madunot ug kining lawas nga mamatay, kinahanglang magsul-ob sa pagkadili na mamatay. 54Busa kon kining lawas masul-oban na sa pagkadili madunot ug kon kining lawas nga mamatay masul-oban na sa pagkadili mamatay, matuman na ang kasulatan nga nag-ingon: "Gilaglag sa dayon ang kamatayon diha sa hingpit nga kadaogan." 55"O Kamatayon, hain na ang imong kadaogan? O Kamatayon, hain na ang imong kalala?" 56Ang kalala sa kamatayon naggikan sa sala ug ang gahom sa sala naggikan sa Balaod. 57Apan salamat sa Dios nga naghatag kanatog kadaogan pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo! 58Busa, mga minahal kong kaigsoonan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayod makawang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\