1 CORINTO 16

1Mahitungod sa ihinabang alang sa katawhan sa Dios: buhata usab ninyo ang akong gipabuhat sa mga kaiglesiahan sa Galacia. 2Sa unang adlaw sa matag semana, ang usag-usa kaninyo maggahin gayod ug kuwarta sumala sa inyong kinitaan ug tigumon kini aron maandam na inig-anha ko. 3Unya ipadala ko ang mga tawo nga inyong napili uban sa sulat sa pagpailaila aron dad-on nila sa Jerusalem ang inyong gasa. 4Kon kinahanglanon nga moadto ako, pakuyogon ko sila. 5Nagplano ako nga moagi sa Macedonia. Gikan didto moanha ako kaninyo. 6Tingali magpabilin usa ako uban kaninyo. Tingali makig-uban ako kaninyo sa tibuok nga tingtugnaw ug unya matabangan ako ninyo pagpadayon sa akong panaw bisan asa ako moadto. 7Kay dili ako buot makigkita kaninyo sa mubong panahon lamang. Nagtinguha ako pagpakig-uban kaninyo sulod sa taastaas nga panahon kon motugot ang Ginoo. 8Apan magpabilin ako diri sa Efeso hangtod sa adlaw sa Pentecostes. 9May dakong kahigayonan dinhi alang sa mapuslanong buhat bisan tuod adunay daghang mga kaaway. 10Kon moanha kaninyo si Timoteo, abiabiha gayod siya kay sama kanako, nag-alagad siya sa Ginoo. 11Ayaw siya tamaya kondili tabangi siya pagpadayon sa iyang panaw nga malinawon aron mahibalik siya kanako kay gipaabot ko siya nga mahibalik uban sa mga kaigsoonan. 12Mahitungod sa atong igsoon nga si Apolos, makadaghan ko na siya dasiga pagduaw kaninyo uban sa mga kaigsoonan apan wala niya batia nga kinahanglan moanha siya karon. Hinuon, kon makahigayon, moanha ra siya. 13Pagbantay kamo. Pagmalig-on diha sa pagtuo. Pagmaisogon ug pagmakusganon. 14Buhata ang tanan diha sa gugma. 15Nasayod kamo mahitungod kang Estefanas ug sa iyang panimalay. Sila maoy unang mga Cristohanon didto sa Grecia ug sila nag-alagad sa katawhan sa Dios. 16Hangyoon ko kamo pagsunod sa mga pangulo nga sama kanila ug sa mga tawo nga nagbuhat uban kanila. 17Nalipay ako sa pag-abot ni Estefanas, ni Fortunato ug ni Acaico. Sila ang ilis ninyo samtang wala kamo diri 18ug nakadasig sila kanako ingon man kaninyo. Angay pasidunggan ang mga tawo nga sama kanila. 19Nangomusta kaninyo ang mga iglesia sa lalawigan sa Asia. Si Priscila ug si Aquila ug ang mga magtutuo nga nagtigoman sa ilang balay kinasingkasing nga nangomusta kaninyo diha sa Ginoo. 20Nangomusta usab kaninyo ang tanang kaigsoonan diri. Paghimamatay kamo uban sa halok nga inigsoon. 21Ako, si Pablo, mao gayod ang nagsulat niining pangomusta. 22Tinunglo ang wala mahigugma sa Ginoo. Maranatha —Balik na, among Ginoo! 23Ang grasya sa atong Ginoong Jesus mag-uban kaninyo. 24Ang akong gugma mag-uban kaninyong tanan diha kang Cristo Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\