1 CORINTO 3

1Mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga tawo nga tawong espirituhanon. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga mga kalibotanon ug mga masuso pa sa Cristohanong pagtuo. 2Kaniadto gibuhi ko kamog gatas ug dili sa gahing pagkaon kay dili pa man kamo andam niini. Ug bisan gani karon dili pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon 3kay nagkinabuhi man gihapon kamo ingon nga mga tawong kalibotanon. Kay dili ba ang inyong kasina ug panagbingkil nagpaila man nga kalibotanon gihapon kamo ug nagsubay niining dalana? 4Kay kon usa kaninyo moingon, "Dapig ako kang Pablo," ug ang uban moingon, "Dapig ako kang Apolos," dili ba sama ra kamo sa mga kalibotanon? 5Kay kinsa ba gud si Apolos? Ug kinsa ba si Pablo? Kami mga sulugoon lamang sa Dios nga nag-agak kaninyo sa pagtuo. Ang tagsatagsa kanamo nagtuman sa gipabuhat sa Dios. 6Ako ang nagpugas sa binhi, si Apolos ang nagbisibis sa tanom apan ang Dios mao ang nagpatubo niini. 7Dili importante ang nagpugas ug ang nagbisibis kondili ang Dios kay siya man ang nagpatubo sa tanom. 8Walay kalainan ang nagpugas sa nagbisibis. Gantihan sa Dios ang matag usa kanila sumala sa iyang nahimo. 9Kay sa Dios kami isigkamagbubuhat ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mao usab ang balay sa Dios. 10Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios ngari kanako ug sama sa usa ka batid nga magtutukod, gipahimutang ko ang patukoranan ug lain na ang magtukod sa balay dinhi niini. Apan kinahanglan magmatngon ang tagsatagsa unsaon niya kini pagtukod. 11Kay wala nay laing patukoranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Jesu-Cristo. 12May pipila nga mogamit ug bulawan, plata, o bililhon nga mga bato alang sa patukoranan. Ang uban mogamit ug kahoy, sagbot o dagami. 13Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsatagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Cristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. 14Kon ang gitukod sa tawo diha sa patukoranan dili masunog, makadawat siyag ganti. 15Apan kon masunog kini, mahanaw kini gikan kaniya apan maluwas siya sama ra nga nakalatas siya sa kalayo. 16Sa walay duhaduha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. 17Busa ang moguba sa templo sa Dios laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. 18Kinahanglang walay maglimbong sa iyang kaugalingon. Kon ang usa kaninyo naghunahuna nga maalamon siya sumala sa sukdanan sa kalibotan, kinahanglan nga magpakahungog siya aron mahimo gayod siyang maalamon. 19Kay ang giisip niining kalibotana nga kaalam, binuang alang sa Dios. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, "Bitkon sa Dios ang mga maalamon pinaagi ra usab sa ilang kaalam." 20Ug laing bahin sa kasulatan nag-ingon, "Nasayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang hunahuna sa mga maalamon." 21Busa dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tawo. Sa pagkatinuod, inyo ang tanang butang: 22si Pablo, si Apolos ug si Pedro, ingon man kining kalibotana, ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang karon ug ang umaabot—inyo kining tanan, 23ug kamo iya ni Cristo ug si Cristo iya sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\