1 CORINTO 4

1Isipa kami nga mga sulugoon ni Cristo nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios. 2Ug kinahanglan nga ang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon. 3Wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo o sa bisan unsang tawhanong hukmanan kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon. 4Tin-aw kaayo ang akong konsensya apan wala kini magpasabot nga wala gayod akoy sala. Ang Ginoo ray maghukom kanako. 5Busa ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang kataposang paghukom unya na himoa sa pag-abot sa Ginoo kay ipadayag niya ang mga daotang tinagoan ug ibutyag ang gililong nga mga tinguha sa kasingkasing sa tawo. Niadtong adlawa modawat ang tagsatagsa sa pagdayeg nga angay kaniya gikan sa Dios. 6Kay tungod kaninyo, mga igsoon, gihimo ko nga panig-ingnan si Apolo ug ang akong kaugalingon alang sa inyong kaayohan aron makat-on kamo sa pagkinabuhi sumala sa kasulatan. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga magpalabi sa usa ka tawo ug magtamay sa uban. 7Kinsay naghimo kaninyo nga labaw kay sa uban? Dili ba ang Dios man ang naghatag kaninyo sa tanang butang? Unya, nganong magpasigarbo man kamo? Mora man pud ug dili hinatag ang tanang butang nga anaa kaninyo! 8Anaa na kaninyo ang tanang butang nga inyong gikinahanglan! Mga dato na kamo! Nahimo kamong mga hari bisag wala kami. Maayo untag nahari gayod kamo aron maghari kami uban kaninyo. 9Sa akong hunahuna, ang Dios nagbutang kanamong mga apostoles sa labing ubos nga kahimtang. Sama kami sa mga tawo nga gihukman nga patyon atubangan sa katawhan—usa ka talan-awon alang sa tanang anghel ug sa tanang tawo. 10Tungod kang Cristo kami mga buangbuang apan kamo maalamon diha kang Cristo. Huyang kami apan kamo lig-on. Tinamay kami apan kamo pinasidunggan. 11Hangtod gayod niining mga taknaa, gigutom ug giuhaw kami, nagkagidlay, gipamunalan ug nadiindiin. 12Apan bisan pa niini, naningkamot gayod kami sa pagtrabaho aron mabuhi. Kon may motunglo kanamo, panalanginan namo ang nagbuhat sa ingon. Kon lutoson, magpailob kami; 13kon pakaulawan, tubagon namo sa malumong mga pulong. Hangtod karon nahisama kami sa basura nga gisalibay diha sa yuta. 14Gisulat ko kini dili aron pakaulawan kamo kondili aron sa pagtudlo kaninyo ingon nga pinangga kong mga anak. 15Kay bisan pa kon kamo adunay linibo ka mga magtutudlo diha kang Cristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Cristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan pinaagi sa akong pagdala sa Maayong Balita nganha kaninyo. 16Busa naghangyo ako nga sundon ninyo ang akong panig-ingnan. 17Kay alang niining tuyoa gipadala ko kaninyo si Timoteo. Siya ang akong pinangga ug buotang anak diha sa Ginoo. Pahinumdoman kamo niya sa akong gisunod nga bag-ong kinabuhi diha kang Cristo Jesus samtang gitudlo ko kini sa tanang mga iglesia sa tanang dapit. 18Pipila kaninyo nahimong mapahitas-on ug nagdahom nga dili na ako moduaw kaninyo. 19Kon motugot ang Ginoo, duawon ko kamo sa dili madugay ug unya masayran ko dili lamang kon unsay ikasulti niining mga mapahitas-on kondili ang gahom usab nga anaa kanila. 20Kay ang Gingharian sa Dios dili pulos mga pulong lamang kondili gahom. 21Hain may inyong palabihon? Moanha ba ako kaninyo nga magdalag bunal, o moanha uban sa kasingkasing nga mahigugmaon ug malumo?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\