1 CORINTO 5

1Gidungog na nga may imoralidad diha kaninyo ug hilabihan kini kangil-ad nga bisan gani ang mga dili magtutuo wala makabuhat sa ingon. Gisuginlan ako nga may usa ka tawo nga nakigpuyo sa iyang ina-ina. 2Unya nagpasigarbo hinuon kamo! Angay unta nga masubo kamo ug papahawaon gikan sa inyong pundok ang nakabuhat niini. 3Bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gihapon ako ninyo diha sa espiritu ug sa ngalan sa atong Ginoong Jesus, gihukman ko na ang naghimo niining mangil-ad nga butang, sama ra nga uban ako kaninyo. 4Sa inyong panagtigom, uban ako kaninyo diha sa espiritu pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Jesus nga nakig-uban kanato. 5Itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. 6Dili maayo nga magpasigarbo kamo! Nasayod kamo sa giingon, "Ang gamayng patubo makapatubo sa tibuok minasa." 7Isalikway ang daang patubo aron maputli gayod kamo. Unya mahisama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo sama sa matuod ninyong kahimtang. Kay si Cristo, ang nating karnero sa Kasaulogan sa Pagsaylo, gikahalad na. 8Busa himoon nato ang Kasaulogan sa walay paggamit sa pan nga sinambogan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala ug kalaw-ayan kondili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. 9Sa sulat nga gipadala ko kaninyo, gisultihan ko kamo nga dili makighugoyhugoy sa mga tawo nga makihilawason. 10Ang gipasabot ko dili ang mga kalibotanon nga nagbuhat ug malaw-ay o ang mga hakog, o malapason sa balaod, o nagsimba sa mga diosdios kay kinahanglan man gayod nga sa hingpit mogawas kamo sa kalibotan aron paglikay kanila. 11Ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makighugoyhugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Cristohanon apan makihilawason o hakog, o nagsimba sa mga diosdios, o tigbutangbutang, o palahubog, o kawatan. Likayi bisan ang pagpakigsalo sa maong tawo. 12- 13Hinuon, dili ko katungdanan ang paghukom sa mga taga gawas. Ang Dios maoy maghukom kanila. Apan dili ba angay ninyong hukman ang inyong kaugalingong mga sakop? Sumala sa giingon sa kasulatan, "Papahawaa sa inyong pundok ang tawo nga daotan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\