1 CORINTO 6

1Kon usa kaninyo agrabyado sa iyang igsoon, nganong modangop man siya sa maghuhukom nga dili magtutuo ug dili hinuon kini ipahusay sa iglesia? 2Wala ba kamo masayod nga ang balaang katawhan sa Dios maoy maghukom sa kalibotan? Ug kon kamo maoy maghukom sa kalibotan, dili ba kamo makahusay sa mga ginagmayng panagsumpaki? 3Wala ba kamo masayod nga kitay maghukom sa mga anghel? Unsa pa kaha sa mga butang niining kinabuhia? 4Kon mahitabo ang mga butang nga sama niana, inyo ba kining ipahusay sa mga tawo nga dili sakop sa iglesia? 5Angay kamong maulaw! Ngano, wala bay maalamon kaninyo nga makahusay sa inyong gikasungian? 6Apan nagkinihaay hinuon kamo ug nagpahusay sa maghuhukom nga dili magtutuo! 7Ang inyong pagkihaay nagpaila nga napakyas gayod kamo. Dili ba maayo pa nga kamoy lupigan o tikasan? 8Apan kamo na hinuon ang nanglupig ug nanikas bisan gani sa kaigsoonan. 9Sa walay duhaduha nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa Gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makihilawason, o nagsimba sa mga diosdios, o mga mananapaw, o nakighilawas sa isigkalalaki o isigkababaye, 10o kawatan, o hakog, o mga palahubog, o tigbutangbutang, o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa Gingharian sa Dios. 11Ang pipila kaninyo sama gayod niana kaniadto. Apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala ug gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Jesu-Cristo ug pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. 12Dunay moingon, "Gitugotan ako sa pagbuhat sa bisan unsa." Tinuod kana apan dili ang tanan makaayo kaninyo. Ako usab makaingon nga gitugotan ako sa pagbuhat sa bisan unsa apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. 13Ang uban moingon, "Ang pagkaon alang man sa tiyan ug ang tiyan alang man sa pagkaon." Tinuod kana apan taposon sa Dios kining duha. Ang lawas sa tawo dili alang sa kalaw-ayan, kondili alang sa pag-alagad sa Ginoo ug ang Ginoo magsangkap sa lawas. 14Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo ug siya magbanhaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom. 15Nasayod kamo nga ang inyong lawas kabahin sa lawas ni Cristo. Kuhaon ko ba diay ang usa ka bahin sa lawas ni Cristo ug himoon nga bahin sa lawas sa usa ka babayeng nagbaligya sa iyang unod? Dili! 16O wala ba kamo masayod nga ang tawo nga makighilawas sa babayeng nagbaligya sa iyang dungog nahimong usa ka lawas uban kaniya? Klaro kaayo ang giingon sa kasulatan, "Ang duha mahimong usa." 17Apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa espiritu. 18Busa likayi ang kalaw-ayan. Ang ubang sala nga mahimo sa tawo walay kalabotan sa iyang lawas apan ang tawo nga makihilawason makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. 19Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kondili ang Dios. 20Gipalit na kamo niya. Busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\