1 CORINTO 7

1Karon hisgotan nato kadtong mga butang nga inyong gisulat kanako. Maayo alang sa usa ka tawo nga dili magminyo. 2Apan aron paglikay sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon, kinahanglan ang lalaki mangasawa ug ang babaye mamana. 3Ang lalaki kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan ingon nga bana ug ang babaye kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan ingon nga asawa. 4Ang asawa dili maoy magbuot sa iyang lawas kondili ang bana ug ang bana usab dili maoy magbuot sa iyang lawas kondili ang asawa. 5Ayaw ihikaw ang inyong kaugalingon sa usag-usa gawas kon nagkasabot kamo sa pagbuhat niini sulod sa mubong panahon aron magamit ninyo ang inyong panahon alang sa pag-ampo. Apan pagkatapos niini, makabuhat kamo sa naandan ingon nga magtiayon aron nga dili kamo madaog sa pagtintal ni Satanas gumikan sa kakulang sa pagpugong sa kaugalingon. 6Gisulti ko kini dili ingon nga usa ka sugo kondili usa ka pagtugot. 7Maayo unta kon kamong tanan sama pa kanako apan ang usag-usa gihatagan sa Dios ug iyang kaugalingong hiyas. Ang usa kining hiyasa ug ang usa lahi usab. 8Ingnon ko kamo nga mga dili minyo ug kamong mga biyuda nga maayo kaninyo ang magpabiling mag-inusara sama kanako. 9Apan kon dili kamo makapugong sa inyong kaugalingon, pagminyo kamo kay maayo pa nga magminyo kay sa masunog sa kaibog. 10Alang sa mga minyo aduna akoy usa ka sugo nga dili akong kaugalingon kondili iya sa Ginoo: ang babayeng minyo kinahanglan dili mobulag sa iyang bana. 11Kon mobulag siya, kinahanglan nga dili siya magminyo pag-usab o kaha makig-uli siya sa iyang bana ug ang bana kinahanglan nga dili makigbulag sa iyang asawa. 12Ingnon ko ang uban bisag wala ako sugoa sa Ginoo niini: kon ang usa ka bana nga magtutuo may asawa nga dili magtutuo ug miuyon ang maong babaye sa pagpakigtipon kaniya, kinahanglan nga ang lalaki dili makigbulag kaniya. 13Kon ang asawa magtutuo apan ang bana dili, unya miuyon ang maong bana sa pagpakigtipon kaniya, kinahanglan nga dili makigbulag ang asawa sa maong bana. 14Kay ang bana nga dili magtutuo gidawat sa Dios pinaagi sa pagkahiusa ngadto sa iyang asawa ug ang asawa nga dili magtutuo gidawat sa Dios pinaagi sa iyang pagkahiusa ngadto sa iyang Cristohanon nga bana. Kon dili pa ingon niini, mahisama unta ang ilang mga anak sa mga anak sa mga dili magtutuo. Apan nianang kahimtanga gidawat sila sa Dios. 15Apan kon ang dili magtutuo buot mobulag sa iyang kapikas nga Cristohanon, tugoti siya. Sa ingon niana ang kapikas nga magtutuo, bana man siya o asawa, wala nay kabilinggan kay ang Dios nagtawag kaninyo sa pagpuyo nga malinawon. 16Asawa nga Cristohanon, unsaon man nimo pagsiguro nga maluwas nimo ang imong bana? O bana nga Cristohanon, unsaon man nimo pagsiguro nga maluwas nimo ang imong asawa? 17Kinahanglan nga ang usag-usa magkinabuhi sumala sa gihatag sa Dios kaniya ug sa iyang kahimtang sa dihang gitawag siya sa Dios. Mao kini ang akong gitudlo sa tanang iglesia. 18Kon ang usa ka tawo tinuli na sa dihang gitawag sa Dios, dili kinahanglan nga wagtangon niya ang ulat sa pagtuli. Ug kon dili pa siya tinuli sa dihang gitawag siya sa Dios, dili kinahanglan nga magpatuli pa siya. 19Kay dili mahinungdanon kon tinuli ka o dili. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasugoan sa Dios. 20Ang matag usa kinahanglan magpabilin sa samang kahimtang sa dihang gidawat niya ang tawag sa Dios. 21Kon ulipon ka sa dihang gitawag ka sa Dios, ayaw kana igsapayan. Apan kon may higayon ka nga makagawas sa imong pagkaulipon, pahimusli kini. 22Kay ang usa ka ulipon nga gitawag sa Ginoo, dili na ulipon diha sa Ginoo. Ug ang tawo nga dili ulipon sa diha nga gitawag siya ni Cristo nahimong ulipon ni Cristo. 23Kay gipalit kamo sa Dios busa ayaw na kamo pagpaulipon sa mga tawo. 24Mga igsoon, angay nga ang matag usa magpadayon sa pagpakighiusa sa Dios sa samang kahimtang sa pagtawag sa Dios kaniya. 25Mahitungod sa mga dili minyo, wala akoy sugo gikan sa Ginoo apan aniay akong hunahuna ingon nga usa ka tawo nga tungod sa kaluoy sa Ginoo takos kasaligan: 26Tungod sa kalisdanan niining panahona, gihunahuna ko nga maayo pa sa usa ka tawo nga magpabilin sa iyang kahimtang karon. 27Kon may asawa ka, ayaw siyag bulagi. Kon ulitawo ka, ayaw pagminyo. 28Apan kon magminyo ka, wala ka makasala. Ug kon ang usa ka dalaga magminyo, wala siya makasala. Apan palabihon ko nga mahilikay kamo sa matag adlaw nga mga kalisdanan nga maangkon nila. 29Ang buot kong ipasabot, mga igsoon, mao kini: ang gitagal nga panahon hapit na moabot. Sukad karon, ang mga lalaking minyo magkinabuhi sama rag dili minyo; 30kadtong naghilak, sama rag wala maghilak; ang nalipay, sama rag wala malipay; ang namalit, sama rag dili tag-iya sa ilang pinalit 31ug kadtong nagpahimulos sa kalibotan sama rag wala magpahimulos niini. Kay ang kinaiya niining kalibotana karon hapit na matapos. 32Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang tawo nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. 33Apan ang tawo nga minyo magkapuliki sa kalibotanong mga butang kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa; 34busa mabahin ang iyang hunahuna. Ang babaye nga dili minyo o ang usa ka dalagang putli magtagad sa buhat sa Ginoo kay buot siyang maghalad sa iyang lawas ug espiritu. Apan ang babaye nga minyo magkapuliki sa kalibotanong mga butang kay magtinguha man siya pagpahimuot sa iyang bana. 35Gisulti ko kini alang sa inyong kaayohan. Dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinuon, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto ug hingpit nga magtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. 36Apan kon ang usa ka lalaki may hinigugma ug gibati niya nga ang iyang lihok wala magpasidungog sa iyang hinigugma ug dili siya makapugong sa iyang kaibog ug gibati niya nga kinahanglan silang maminyo, paminyoa sila. Dili kana sala. 37Apan kon ang usa ka tawo bisag wala pugsa hugot nga nakahukom nga dili magminyo kay makapugong siya sa kaugalingon, nan maayo nga dili siya makigminyo sa iyang hinigugma. 38Busa ang tawo nga makigminyo sa iyang hinigugma nagbuhat ug maayo apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo, nagbuhat ug mas maayo pa. 39Ang asawa walay kagawasan samtang buhi pa ang iyang bana apan kon mamatay na ang iyang bana, makahimo na siya pagpakigminyo sa lalaki nga iyang nagustohan apan kinahanglan nga kini pinasubay sa kabubut-on sa Ginoo. 40Hinuon, mas magmalipayon siya kon magpabilin sa iyang kahimtang karon. Mao kanay akong hunahuna ug nagtuo ako nga ang Espiritu sa Dios nagpaluyo kanako niini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\