1 CORINTO 8

1Karon hisgotan ko ang mahitungod sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga diosdios. Tinuod ang giingon nga kitang tanan may kahibalo. Hinuon ang maong kahibalo naghimo sa tawo nga mapahitas-on apan ang gugma nagpalig-on. 2Ang tawo nga naghunahuna nga may kahibalo siya, sa pagkatinuod, wala mahibalo sa angay niyang mahibaloan. 3Apan ang tawong nahigugma sa Dios nailhan niya. 4Busa mahitungod sa pagkaon sa kalan-on nga gihalad ngadto sa mga diosdios, nahibalo kita nga ang diosdios dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios. 5Bisan tuod kon dunay ginganlag mga "dios" nga atua sa langit o ania ba hinuon sa yuta ug bisag daghan kining maong mga "dios" ug mga "ginoo", 6apan alang kanato may usa lamang ka Dios. Kini mao ang Amahan nga nagbuhat sa tanang butang ug nagkinabuhi kita alang kaniya. May usa lamang ka Ginoo, si Jesu-Cristo, nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang ug nagkinabuhi kita pinaagi kaniya. 7Apan ang maong kamatuoran wala hisayri sa tanan. Ang uban naanad na gayod sa mga diosdios nga hangtod karon naghunahuna gihapon nga kanang pagkaon iya sa diosdios. Huyang ang ilang konsensya ug bation nila nga mahugaw sila inigkaon nila niini. 8Hinuon, ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Dili makadaot ang dili pagkaon niini o makaayo ang pagkaon niini. 9Apan pagmatngon kamo nga ang inyong kagawasan sa pagbuhat dili mahimong kapandulan niadtong huyang sa pagtuo. 10Kay kon ang huyang ug konsensya makakita nga ikaw nga may "kahibalo" nagkaon didto sa templo sa diosdios, dili ba siya madasig sa pagkaon sa mga kalan-on nga gihalad ngadto sa mga diosdios? 11Busa kining maong tawo nga huyang ug pagtuo madaot tungod sa imong "kahibalo". Apan hinumdomi nga siya imong igsoon ug gipakamatyan ni Cristo! 12Sa imong pagbuhat niini nakasala ikaw kang Cristo pinaagi sa imong pagpakasala batok sa imong mga igsoon ug pagsamad sa ilang huyang nga konsensya. 13Busa kon ang pagkaon makaangin sa pagpakasala sa akong igsoon, dili na gayod ako mokaon ug karne aron dili ako mahimong hinungdan nga makasala ang akong igsoon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\