1 CORINTO 9

1Dili ba ako usa man ka tawo nga may kagawasan? Dili ba ako usa ka apostol? Wala ko ba makita si Jesus nga atong Ginoo? Ug dili ba kamo bunga man sa akong pag-alagad sa Ginoo? 2Bisan tuod kon alang sa uban dili ako apostol, nakasiguro ako nga kamo nag-ila kanako nga apostol kay kamo mao man ang pruyba nga ako apostol sa Ginoo. 3Kon sawayon ako sa mga tawo, tubagon ko sila: 4Wala ba gud akoy katungod sa pagkaon ug pag-inom? 5Wala ba akoy katungod sa pagdalag asawa nga Cristohanon sa akong mga panaw sama sa gihimo sa ubang mga apostoles ug sa mga igsoon sa Ginoo ug ni Pedro? 6O si Bernabe ra ba ug ako ang kinahanglang magtrabaho alang sa among panginabuhi? 7Kinsa may sundalo nga nagsuhol sa iyang kaugalingon samtang nag-alagad sa kasundalohan? O mag-uuma nga wala mokaon sa mga abot gikan sa iyang uma? O usa ka magbalantay sa kahayopan nga wala magpahimulos sa gatas nga gikan sa iyang mga hayop? 8Ang akong gisulti dili iya sa tawo lamang kay ang Balaod man nagsulti usab niini. 9Mabasa nato sa Balaod ni Moises ang giingon, "Ayaw hikti ang baba sa baka samtang maggiok kini." Mga baka ra ba ang gikahingawaan sa Dios? 10O kita ba hinuon ang gipahinungdan niya niini? Gisulat kini alang kanato! Ang nagdaro ug ang nag-ani nagtuman sa ilang katungdanan ug naglaom nga makadawat sa ilang bahin sa abot. 11Kon nagpugas kami sa espirituhanong mga binhi diha kaninyo, ikasakit ba ninyo kon moani kamig yutan-ong kaayohan gikan kaninyo? 12Kon ang uban may katungod sa pagpaabot niini gikan kaninyo, dili ba labaw pa kami nga may katungod? Apan wala namo pahimusli ang maong katungod. Giantos hinuon namo ang tanan aron walay makababag sa pagsangyaw sa Maayong Balita mahitungod kang Cristo. 13Sa walay duhaduha nasayod kamo nga ang nag-alagad sa templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo ug kadtong nag-alagad didto sa halaran, may bahin sa halad. 14Sa mao usab nga paagi, ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali sa Maayong Balita magkuha sa ilang panginabuhi gikan niini. 15Apan wala ko pahimusli ang bisan unsa niining mga katungora ug wala ko kini sulata aron paggamit sa maong mga katungod. Palabihon ko ang kamatayon kay sa hikawan ako sa akong katarongan sa pagpasigarbo! 16Wala akoy katungod sa pagpasigarbo tungod lamang kay nagwali ako sa Maayong Balita kay gisugo man ako sa pagbuhat niini. Alaot ako kon dili ako magsangyaw sa Maayong Balita! 17Kon kinabubut-on pa ang paghimo ko sa akong buluhaton, makapaabot unta ako nga gantihan. Apan katungdanan ko ang pagbuhat niini isip tinugyanan. 18Busa unsa may suhol nga mapaabot ko? Mao kini: Ang pribilihiyo sa pagwali sa Maayong Balita sa walay pagpabayad niini, sa walay pagpahimulos sa hingpit sa akong mga katungod ingon nga naghago alang sa Maayong Balita. 19Dili ako ulipon ni bisan kinsa apan nagpaulipon ako sa tanan aron mas daghan ang akong makabig. 20Samtang nag-alagad ako sa mga Judio, nagkinabuhi ako ingon nga Judio aron makabig ko sila. Ug kanila nga nailalom sa Balaod ni Moises, nagkinabuhi ako ingon nga ilalom niini bisan dili ako ilalom sa maong Balaod aron pagkabig kanila. 21Sa mga dili Judio nagkinabuhi ako sama kanila nga dili ilalom sa Balaod sa mga Judio aron makabig ko sila. Wala kini magpasabot nga wala ako magtuman sa balaod sa Dios kay sa pagkatinuod ubos man ako sa balaod ni Cristo. 22Diha sa mga huyang sa pagtuo nahimo akong huyang sama kanila aron makabig ko sila. Busa nagpahiuyon ako sa tanang tawo aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. 23Gihimo ko ang tanan tungod sa Maayong Balita aron makaambit ako sa panalangin niini. 24Sa walay duhaduha nasayod kamo nga sa lumba ang tanan modagan, apan usa ra kanila ang gantihan. Busa paningkamot kamog dagan aron gantihan kamo. 25Ang kada magdudula nga nagbansaybansay nagsunod sa higpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siyag purongpurong nga malawos. Apan kita naghimo niini alang sa usa ka purongpurong nga dili malaya hangtod sa kahangtoran. 26Mao kini ang hinungdan nga nagdagan ako paingon gayod sa dag-anan ug sama ako sa boksingiro nga dili magpatakag sumbag. 27Gimanso ko ang akong lawas ug gipanton ko kini aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa uban pag-apil sa bangga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\