1 JUAN 2

1Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kon may makasala, may manlalaban kita nga si Jesu-Cristo, ang matarong. Siya maoy mangatubang sa Amahan. 2Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala ug dili lang kay ang ato ra kondili ang mga sala usab sa tanang tawo. 3Kon tumanon nato ang mga sugo sa Dios, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. 4Kon may moingon, "Nakaila ako sa Dios," apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana ug wala kaniya ang kamatuoran. 5Apan ang nagtuman sa iyang sugo, nahingpit diha kaniya ang gugma sa Dios. Mahibaloan nato nga nagkinabuhi kita sumala sa kabubut-on sa Dios pinaagi niini: 6ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios kinahanglan magkinabuhi sama kang Jesu-Cristo. 7Minahal kong mga igsoon, dili bag-o ang sugo nga gisulat ko kaninyo. Karaan kining sugoa ug diha na kini kaninyo sukad pa sa sinugdan. Mao kini ang mensahe nga inyo nang nadungog. 8Apan bag-o kining sugoa nga gisulat ko kaninyo ug makita nga matuod kini diha kang Cristo ug diha usab kaninyo kay ang kangitngit miagi na ug ang matuod nga kahayag midan-ag na. 9Ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag apan nagdumot diay gihapon sa iyang isigkatawo anaa pa sa kangitngit. 10Ug ang nahigugma sa iyang isigkatawo anaa sa kahayag, busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban ngadto sa pagpakasala. 11Apan ang nagdumot sa iyang isigkatawo anaa pa sa kangitngit. Naglakaw siya sa kangitngit ug wala masayod kon asa siya paingon kay gibutaan man siya sa kangitngit. 12Mga anak, nagsulat ako kaninyo kay gipasaylo na ang inyong mga sala tungod kang Cristo. 13Gisulatan ko usab kamong mga amahan kay nakaila man kamo kaniya nga diha nang daan sukad sa sinugdan. Gisulatan ko usab kamong mga batan-ong lalaki kay gibuntog man ninyo ang Yawa. 14Mga anak, gisulatan ko kamo kay nakaila man kamo sa Amahan. Ug gisulatan ko usab kamong mga amahan kay nakaila man kamo kaniya nga diha nang daan sukad pa sa sinugdan. Ug kamo usab, mga batan-on, gisulatan ko kay lig-on man kamo ug ang pulong sa Dios anaa man kaninyo ug gibuntog ninyo ang Yawa. 15Ayaw ninyo higugmaa ang kalibotan o bisag unsa nga iya sa kalibotan. Kon higugmaon ninyo ang kalibotan, wala kamo mahigugma sa Amahan. 16Kay ang tanang butang nga iya sa kalibotan—ang unodnong kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata ug ang tanang gipasigarbo sa tawo—dili kini iya sa Amahan kondili iya sa kalibotan. 17Ang kalibotan ug ang tanan nga anaa niini nga gikaibgan sa mga tawo mangahanaw. Apan ang magbuhat sa kabubut-on sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangtoran. 18Mga anak, duol na ang kataposan sa kalibotan! Nakadungog kamo nga moanhi ang Kaaway ni Cristo ug karon ania na ang daghang mga kaaway ni Cristo. Busa masiguro nato nga duol na gayod ang kataposan. 19Mibulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kon tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. 20Apan kamo gidihogan niya nga Balaan busa nasayod kamong tanan sa kamatuoran. 21Gisulatan ko kamo dili tungod kay wala kamo masayod sa kamatuoran kondili tungod kay nasayod kamo niini ug nahibalo nga walay bakak nga maggikan sa kamatuoran. 22Karon, kinsa man ang bakakon? Ang bakakon mao kadtong nag-ingon nga si Jesus dili mao ang Cristo. Siya ang Kaaway ni Cristo kay gisalikway man niya ang Amahan ug ang Anak. 23Kay ang nagsalikway sa Anak nagsalikway usab sa Amahan ug ang midawat sa Anak midawat usab sa Amahan. 24Busa ampingi gayod ninyo ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan. Kay kon inyong ampingan diha sa inyong kasingkasing ang nadungog ninyo, magpabilin kamo kanunay diha sa Anak ug sa Amahan. 25Ug ang gisaad ni Cristo kanato mao ang kinabuhing dayon. 26Gisulatan ko kamo mahitungod niadtong buot mopahisalaag kaninyo. 27Apan gidihogan na kamo ni Cristo sa iyang Espiritu. Samtang ang iyang Espiritu anaa kaninyo, wala kamo magkinahanglan ug laing magtutudlo kay ang iyang Espiritu magtudlo kaninyo sa tanang butang ug matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa sunda ang itudlo sa Espiritu kaninyo ug pabilin kamo diha kang Cristo. 28Busa, mga anak, pabilin kamo diha kaniya aron makabaton kitag pagsalig ug dili maulaw nga moatubang kaniya sa iya unyang pag-abot. 29Nasayod kamo nga si Cristo matarong busa angay ninyong hibaloan nga ang tanan nga magbuhat sa matarong anak sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\