1 JUAN 3

1Palandonga ninyo unsa ka dako ang paghigugma sa Amahan kanato! Gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios ug mao gayod kana kita. Ang hinungdan nganong wala makaila kanato ang kalibotan mao nga wala kini makaila sa Dios. 2Minahal kong mga igsoon, kita karon mga anak na sa Dios. Wala pa nato matino kon maunsa gayod unya kita apan ang nasayran nato mao nga inig-abot na ni Cristo mahisama kita kaniya kay makita man nato siya sa iya gayong pagkasiya. 3Ug ang tanan nga nagbaton niini nga paglaom diha kang Cristo nagputli sa ilang kaugalingon ingon nga si Cristo putli. 4Ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios kay ang pagpakasala maoy paglapas sa balaod. 5Nasayod kamo nga mianhi si Cristo aron pagkuha sa atong mga sala ug siya walay sala. 6Busa ang tanan nga anaa kang Cristo dili na magpakasala. Apan ang magpadayon sa pagpakasala wala pa makakita o makaila kaniya. 7Mga anak, ayaw kamo palimbong! Ang nagbuhat sa matarong, matarong sama kang Cristo. 8Ang magpadayon sa pagpakasala iya sa Yawa kay ang Yawa nagpakasala man sukad pa gayod sa sinugdan. Ang hinungdan sa pag-anhi sa Anak sa Dios mao ang pagguba sa mga buhat sa Yawa. 9Dili na magpakasala ang nahimo nang anak sa Dios kay ang kinaiya sa Dios anaa na man kaniya. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya na mang Amahan. 10Ang kalainan sa mga anak sa Dios ug sa mga anak sa Yawa mao kini: ang wala magbuhat sa matarong o wala mahigugma sa iyang isigkatawo, dili anak sa Dios. 11Ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan mao nga maghigugmaay kita. 12Dili kita manundog kang Cain nga mipatay sa iyang igsoon. Si Cain iya sa Yawa. Tungod kay si Cain daotag binuhatan, gipatay niya ang iyang igsoon nga matarong ug binuhatan. 13Busa, mga igsoon, ayaw katingala kon dumtan kamo sa mga tawo nga iya sa kalibotan. 14Nasayod kita nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi kay gihigugma man nato ang atong isigkatawo. Apan ang wala mahigugma anaa pa sa kamatayon. 15Ang nagdumot sa iyang isigkatawo mamumuno. Ug nasayod kamo nga ang mamumuno wala magbaton sa kinabuhing walay kataposan. 16Gihatag ni Cristo ang iyang kinabuhi alang kanato. Pinaagi niini atong maila ang tinuod nga gugma. Busa angay usab kita nga maghalad sa atong kinabuhi alang sa atong isigkatawo! 17Unsaon man pag-ingon sa usa ka dato nga nahigugma siya sa Dios kon nagdumili siya pagtabang sa iyang isigkatawo nga anaa sa kawad-on? 18Mga anak, ipakita ta ang matuod nga paghigugma pinaagi sa mga maayong buhat, dili sa mga pulong lamang. 19Pinaagi niini maila nato nga kita iya sa kamatuoran ug nga may pagsalig kita atubangan sa Dios 20sa dihang sudyaan kita sa atong konsensya kay ang Dios labaw pa kay sa atong konsensya ug nasayod siya sa tanan. 21Busa, mga igsoon, kon wala magsudya kanato ang atong konsensya, may kaisog kita nga moatubang sa Dios. 22Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato kay gituman man nato ang iyang mga sugo ug gibuhat ang makapahimuot kaniya. 23Ang gisugo niya mao nga motuo kita sa ngalan sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo ug maghigugmaay sumala sa sugo ni Cristo. 24Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ug masayran nato nga ang Dios ania kanato pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\