1 JUAN 4

1Mga igsoon, ayaw ninyo tuohi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila kondili usisaha ninyo kon gikan ba gayod sa Dios ang espiritu nga anaa kanila kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. 2Maila ninyo kon ang maong Espiritu iya ba sa Dios pinaagi niini: ang nagpahayag nga si Jesu-Cristo nagpakatawo iya sa Dios. 3Apan ang dili magpahayag niini mahitungod kang Jesu-Cristo, dili iya sa Dios. Ang maong espiritu iya sa Kaaway ni Cristo. Nadunggan ninyo nga moanhi kini ug karon ania na gayod sa kalibotan. 4Apan mga anak, iya na kamo sa Dios ug gidaog ninyo ang mga dili matuod nga propeta kay ang Espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kay sa espiritu nga anaa sa mga tawo nga iya sa kalibotan. 5Naghisgot sila mahitungod sa mga butang sa kalibotan ug namati kanila ang kalibotan kay sila iya man sa kalibotan. 6Apan kita iya sa Dios, ug ang nakaila sa Dios mamati kanato. Apan ang dili iya sa Dios dili gayod mamati kanato. Pinaagi niini maila nato ang Espiritu nga nagtudlo sa matuod ug ang espiritu nga nagtudlo ug bakak. 7Mga igsoon, maghigugmaay kita kay ang gugma gikan sa Dios. Ang naghigugma sa iyang isigkatawo anak sa Dios ug nakaila sa Dios. 8Ang wala maghigugma sa iyang isigkatawo wala makaila sa Dios kay ang Dios gugma man. 9Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong Anak nganhi sa kalibotan aron makabaton kita sa kinabuhing walay kataposan pinaagi kaniya. 10Ang matuod nga gugma mao kini: dili kita maoy unang naghigugma sa Dios kondili siya maoy unang naghigugma kanato. Gipadala niya ang iyang Anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. 11Mga igsoon, kon ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, kinahanglan nga maghigugmaay usab kita. 12Wala pay tawo nga nakakita sa Dios. Apan kon maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios ug mahingpit dinhi kanato ang iyang gugma. 13Pinaagi niini, masiguro nato nga anaa kita sa Dios ug ania kanato ang Dios kay gihatag na man niya kanato ang iyang Espiritu. 14Nakita nato ug gisugilon ngadto sa uban nga gipadala sa Amahan ang iyang Anak aron pagluwas sa kalibotan. 15Ang magpahayag nga si Jesus mao ang Anak sa Dios, siya anaa sa Dios ug anaa kaniya ang Dios. 16Busa nasayod kita ug nagtuo nga gihigugma kita sa Dios. Ang Dios gugma ug ang nagkinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. 17Gihingpit dinhi kanato ang gugma aron mahingpit ang atong kaisog sa Adlaw sa Paghukom kay ang kinabuhi nato dinhi sa kalibotan sama na man sa kinabuhi ni Cristo. 18Walay kahadlok diha sa gugma. Ang gugmang hingpit magwagtang sa tanang kahadlok. Busa kon mahadlok gihapon ang tawo, wala pa mahingpit ang gugma diha kaniya kay ang kahadlok may kalabotan man sa silot. 19Nahigugma kita kay ang Dios man ang unang naghigugma kanato. 20Kon may moingon, "Gihigugma ko ang Dios," apan nagdumot diay sa iyang isigkatawo, bakakon siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita kon wala siya maghigugma sa iyang isigkatawo nga makita niya? 21Ang gisugo ni Cristo kanato mao kini: ang nahigugma sa Dios kinahanglan maghigugma usab sa iyang isigkatawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\