1 JUAN 5

1Anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Cristo. Ug ang nahigugma sa ginikanan nahigugma usab sa iyang anak. 2Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kon higugmaon nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. 3Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. Ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. 4Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibotan ug gidaog nato ang kalibotan pinaagi sa atong pagtuo. 5Mao ray makabuntog sa kalibotan ang nagtuo nga si Jesus mao ang Anak sa Dios. 6Ang mianhi mao si Jesu-Cristo ug nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig ug sa dugo. Nailhan siya dili sa tubig lamang kondili sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mao ang saksi nga matuod kini kay ang Espiritu kamatuoran man. 7Adunay tulo ka saksi: 8ang Espiritu, ang tubig ug ang dugo ug nagkauyon kining tulo. 9Kon tuohan nato ang pagsaksi sa tawo, labi pang tuohan nato ang pagsaksi sa Dios kay kini ang iyang gisaksi bahin sa iyang Anak. 10Busa kadtong nagtuo sa Anak sa Dios, nagmatuod niini diha sa iyang kasingkasing. Apan ang wala motuo sa Dios, nag-isip nga bakakon ang Dios kay wala man niya tuohi ang gisaksi sa Dios mahitungod sa iyang Anak. 11Ang pagpamatuod mao kini: ang Dios naghatag kanato sa kinabuhing walay kataposan ug anaa kini sa iyang Anak. 12Ang midawat sa Anak may kinabuhing walay kataposan. Apan ang wala modawat sa Anak sa Dios wala makabaton sa maong kinabuhi. 13Gisulatan ko kamong tanan nga nagtuo sa ngalan sa Anak sa Dios aron masayod nga kamo may kinabuhing walay kataposan. 14Ug makasalig kita sa Dios nga bisag unsay atong pangayoon kaniya sumala sa iyang kabubut-on, dunggon gayod kita niya. 15Ug kay nasayod man kita nga mamati siya kanato, masiguro usab nato nga iya nang gihatag kanato ang atong gipangayo kaniya. 16Kon may makakita sa iyang isigkamagtutuo nga nakasala apan sala nga dili mosangpot sa kamatayon, kinahanglan mag-ampo siya sa Dios. Hatagan sa Dios ug kinabuhi ang maong magtutuo. Kini alang lamang niadtong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan adunay sala nga mosangpot gayod sa kamatayon ug dili na kinahanglan nga mag-ampo pa kamo alang niini. 17Sala ang tanang buhat nga dili matarong apan adunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon. 18Nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala kay manalipod man kaniya ang Anak sa Dios ug dili gayod makahimo kaniyag daotan ang Yawa. 19Nasayod kita nga iya kita sa Dios ug ang tibuok kalibotan naulipon sa Yawa. 20Nasayod usab kita nga mianhi ang Anak sa Dios ug mihatag kanatog salabotan aron makaila kita sa matuod nga Dios. Ang atong kinabuhi anaa sa matuod nga Dios—sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo. Siya ang matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga dayon. 21Mga anak, likayi ninyo ang mga diosdios!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\