1 PEDRO 1

1Gikan ni Pedro, apostol ni Jesu-Cristo— Alang sa mga pinili sa Dios nga nagkatibulaag ug nagpuyo ingon nga mga langyaw sa mga lalawigan sa Ponto, Galacia, Capadocia, Asia ug Bitinia. 2Gipili kamo sumala sa tuyo sa Dios nga Amahan ug gihimong balaang katawhan pinaagi sa iyang Espiritu aron magmasinugtanon kamo kang Jesu-Cristo ug mahinloan sa iyang dugo. Mainyo unta ang grasya ug pakigdait sa Dios. 3Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya ug bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Jesu-Cristo. Naghatag kini kanato ug paglaom nga dili matarog 4ug panulondon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit alang kaninyo. 5Pinaagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa kataposan nga panahon. 6Busa angay ninyo kining ikalipay bisan tuod ug sa pagkakaron kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. 7Ang tuyo niini mao ang pagsulay kon tinuod ba gayod ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan sulayan gayod usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdayeg, himaya ug dungog sa Adlaw nga ipadayag na si Jesu-Cristo. 8Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, ug nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa napuno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong 9tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. 10Ang mga propeta nagsusi ug nagpakisayod mahitungod niining maong kaluwasan ug nanagna sila mahitungod niining gasa nga ihatag sa Dios kaninyo. 11Nagpakisusi sila kon kanus-a ug sa unsang paagi moabot kini. Kining panahona maoy gitudlo sa Espiritu ni Cristo nga diha kanila, sumala sa gitagna sa Espiritu mahitungod sa mga pag-antos ni Cristo ug sa himaya nga mosunod niini. 12Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang gihisgotan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayohan kondili alang kaninyo. Kining mga butanga nadungog ninyo gikan sa mga magwawali sa Maayong Balita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot masabtan bisan gani sa mga anghel. 13Busa andama ang inyong salabotan; pagmaugdang kamo ug ibutang gayod ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo sa panahon nga mapadayag na si Jesu-Cristo. 14Pagmasinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. 15Pagkinabuhi hinuon kamo nga balaan kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. 16Ang kasulatan nag-ingon, "Pagbalaan kamo kay ako balaan man." 17Kon gitawag ninyo nga Amahan ang Dios nga walay gipalabi sa iyang paghukom sa tanang mga tawo sumala sa ilang binuhatan, tahora gayod ninyo siya sa tibuok ninyong kinabuhi. 18Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an ug bili sama sa salapi o bulawan. 19Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Cristo kinsa, sama sa nating karnero, walay buling o mansa. 20Gipili siya sa Dios sa wala pa buhata ang kalibotan ug gipadayag siya niining kataposang mga adlaw tungod kaninyo. 21Pinaagi kaniya nagtuo kamo sa Dios nga maoy nagbanhaw ug nagpasidungog kaniya busa ang inyong pagtuo ug paglaom anaa sa Dios. 22Karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran ug may matinud-anon nang gugma alang sa inyong isigkamagtutuo, paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod. 23Kay kamo natawo pag-usab dili sa tawhanong paagi kondili pinaagi sa buhi ug walay kataposan nga pulong sa Dios. 24Kay nag-ingon ang kasulatan, "Ang tanang mga tawo sama sa sagbot, ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini. Ang sagbot mamatay ug malarag ang bulak niini, 25apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangtoran." Mao kini ang Maayong Balita nga gisangyaw nganha kaninyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\