1 PEDRO 2

1Busa biyai ninyo ang tanang daotang panghunahuna, pagpamakak, pagpakaaron-ingnon, pagkamasinahon ug pagkabugalbugalon. 2Sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lunsayng gatas nga espirituhanon aron sa inyong pag-inom niini motubo kamo ngadto sa kaluwasan 3kay natilawan ninyo ang kaayo sa Ginoo. 4Paduol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tawo apan gipili sa Dios ug iyang giisip nga bililhon. 5Sama sa mga batong buhi, panuol kamo ug ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon ug makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Jesu-Cristo. 6Kay ang kasulatan nag-ingon, "Gipili ko ang usa ka bililhong bato, nga karon akong gibutang aron himoong sukaranan sa Sion; ug ang mosalig kaniya dili gayod mapakyas." 7Kining batoha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo. Apan alang niadtong wala motuo, ang kasulatan nag-ingon, "Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod namatud-an nga mao diay ang labing importanteng bato." 8Ang laing bahin sa kasulatan nag-ingon, "Kini mao ang bato nga makapandol sa mga tawo, ang dakong bato nga makapapukan kanila." Napandol sila kay wala man sila motuo sa pulong sa Dios ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. 9Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulongang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. 10Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo apan karon gikaluy-an na kamo. 11Mga igsoon, naghangyo ako kaninyo ingon nga mga dumuduong ug mga langyaw niining kalibotana: ayaw kamo padaog sa mga lawasnong kailibgon nga kanunay nakig-away sa inyong kalag. 12Pagbinuotan kamo sa inyong pagkinabuhi tipon sa mga dili magtutuo aron kon kamo daoton nila, makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdayeg sila sa Dios sa Adlaw sa iyang pagbalik. 13Tungod sa Ginoo tahora ninyo ang tanang nangulo: ang Emperador nga maoy labawng pangulo 14ug ang mga gobernador nga iyang gitugyanan sa pagsilot niadtong nagbuhat ug daotan ug pagpasidungog niadtong nagbuhat ug maayo. 15Kay mao kini ang kabubut-on sa Dios: buot siya nga masanta ninyo ang mga sulting walay hinungdan sa mga buangbuang pinaagi sa inyong mga maayong buhat. 16Pagkinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga may kagawasan apan ayaw kini gamita aron pagtabon sa daotan kondili pagkinabuhi kamo ingon nga mga ulipon sa Dios. 17Tahora ang tanang tawo, higugmaa ang inyong isigka-magtutuo, kahadloki ang Dios ug tahora ang Emperador. 18Kamong mga sulugoon kinahanglan magmasinugtanon ug magmatinahuron sa inyong mga agalon, dili lamang sa mga maluluy-on ug maayo kondili sa mga madaugdaogon usab. 19Kamo panalanginan sa Dios kon tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaugdaog. 20Kay dalaygon ba kon mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamog daotan? Dili gayod! Apan kon giantos ninyo ang mga pagdaugdaog bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. 21Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos kay si Cristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyog panig-ingnan aron inyong sundon. 22Wala siya makasala o mamakak. 23Sa dihang gibugalbugalan siya, wala siya mobalos sa pagbugalbugal; sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga; gisalig hinuon niya ang tanan ngadto sa Dios, ang matarong nga Maghuhukom. 24Didto sa krus gidala ni Cristo diha sa iyang lawas ang tanan tang mga sala aron dili na kita magpakasala kondili magkinabuhi na nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad nangaayo kamo. 25Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nangasaag. Apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa Magbalantay ug Tig-atiman sa inyong mga kalag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\