1 PEDRO 3

1Sa samang paagi, kamong mga asawa kinahanglan magmasinugtanon sa inyong bana aron kadtong mga bana nga wala motuo sa pulong sa Dios makabig ngadto kang Cristo pinaagi sa inyong maayong pamatasan. Dili na kinahanglan nga sila inyo pang sultihan 2kay makakita man sila unsa kaputli ug kabalaan ang inyong kinabuhi. 3Dili ang pagpaanindot sa buhok o ang paggamit sa mga alahas o ang pagsul-ob sa mga mahalon nga bisti maoy makapaanyag kaninyo. 4Apan tinguhaa hinuon ang katahom nga naggikan sa sulod ninyo, katahom nga walay paglubad nga mao ang malumo ug matam-is nga kinaiya nga bililhon kaayo sa atubangan sa Dios. 5Ingon niini ang pagpaanyag sa mga balaang babaye kaniadto nga nagsalig sa Dios ug nagtahod sa ilang bana. 6Ingon niini si Sara nga mitahod kang Abraham ug nagtawag kaniyag agalon. Karon, kamo mga anak nga babaye ni Sara kon magbuhat kamo sa maayo ug dili mahadlok sa bisan unsa. 7Kamo usab nga mga bana, ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa ug hatagi sila sa angay nga pagtagad kay sila, sama kaninyo, makadawat man sa gasa sa Dios nga mao ang kinabuhi. Buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pag-ampo. 8Sa kataposan, hiusaha ninyong tanan ang inyong mga hunahuna ug pagbati. Paghigugmaay kamo sama sa mga magsoon; pagkaluy-anay ug pagmapaubsanon kamo. 9Ang daotan ayaw balosi ug daotan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balosi hinuon kinig panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. 10Kay ang kasulatan nag-ingon, "Ang buot mopahimulos sa kinabuhi ug nangandoy ug mga adlawng malipayon, kinahanglan dili na magsultig daotan ug dili na mamakak. 11Kinahanglan likayan niya ang daotan ug buhaton ang matarong. Kinahanglan nga pangitaon niya ang pakigdait, ug paningkamotan niya ang pagkab-ot niini. 12Kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong ug kanunayng namati sa ilang mga pag-ampo; apan talikdan niya kadtong nagbuhat ug daotan." 13Kinsa may magpasipala kaninyo kon kamo madasigon sa pagbuhat sa matarong? 14Apan kon paantoson kamo tungod sa inyong pagbuhat sa matarong, bulahan kamo! Ayaw kamo kahadlok sa mga tawo ug ayaw usab kamo kabalaka. 15Pasidunggi hinuon ninyo si Cristo diha sa inyong mga kasingkasing ug himoa siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. 16Batoni ang hinlo nga konsensya aron nga kon bugalbugalan kamo, maulawan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga mga sumusunod ni Cristo. 17Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa matarong kon kini kabubut-on man sa Dios kay sa pagbuhat sa daotan. 18Kay si Cristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw diha sa espiritu. 19Diha sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya ug nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. 20Mao kini ang mga espiritu sa mga tawo nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga si Noe naghimo sa arka. Walo lamang ka tawo ang misulod sa arka ug naluwas pinaagi sa tubig. 21Naghulagway kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo, dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas kondili pinaagi sa pangaliyupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo. 22Siya ang miadto sa langit ug atua na sa tuo sa Dios, nagmando sa mga anghel ug sa mga langitnong gahom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\