1 PEDRO 4

1Tungod kay si Cristo nag-antos man niining kinabuhia, kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos kay kinsa kadtong nag-antos niining kinabuhia dili na gayod magpabilin sa pagpakasala. 2Busa sukad karon pagkinabuhi kamo sumala sa kabubut-on sa Dios ug dili na sa tawhanong kailibgon. 3Igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto napuno sa kalaw-ayan, kaulag, paghuboghubog, nanubra nga hudyaka, pagsigig inom ug pagsimba sa mga diosdios. 4Apan karon ang mga walay pagtuo nahibulong nga kamo dili na moduyog kanila sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi ug busa gipakaulawan kamo nila. 5Apan maghatag unya sila ug husay sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. 6Mao kini ang hinungdan ngano nga ang Maayong Balita giwali usab ngadto sa mga patay, kanila nga hinukman na diha sa ilang lawasnon nga kahimtang sama nga ang tanan pagahukman gayod. Kini giwali kanila aron nga sa ilang espirituhanong kahimtang magkinabuhi unta sila ingon nga ang Dios buhi man. 7Duol na ang kataposan sa tanang butang. Busa pagpugong ug pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo. 8Labaw sa tanan, paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. 9Batasana ninyo ang pag-abiabi sa usag-usa sa walay pagbagulbol. 10Ingon nga maayong piniyalan sa nagkalainlaing mga gasa sa Dios, kinahanglan nga gamiton sa tagsatagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayohan sa uban. 11Ang magwali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Dios. Ang nag-alagad kinahanglan nga mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios aron nga sa tanang butang daygon ang Dios pinaagi kang Jesu-Cristo kay iya man ang tanang dungog ug gahom hangtod sa kahangtoran! Amen. 12Mga minahal kong igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kini isipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. 13Paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Cristo aron magmalipayon kamo inigpadayag na sa iyang himaya. 14Bulahan kamo kon gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Cristo kay kini nagpasabot lamang nga ang mahimayaong Espiritu, ang Espiritu sa Dios, anaa kaninyo. 15Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya mamumuno o kawatan o malapason sa balaod o hilabtanon sa uban. 16Apan kon kamo nag-antos tungod sa inyong pagka-Cristohanon, ayaw ninyo ikaulaw kini. Pasalamati hinuon ninyo ang Dios nga kamo mga Cristohanon. 17Ang panahon sa paghukom ania na ug ang unang hukman mao ang katawhan sa Dios. Ug kon kita ang unang hukman, unsa kaha ang dangatan niadtong wala motuo sa Maayong Balita nga gikan sa Dios? 18Sumala sa giingon sa kasulatan, "Kon lisod maluwas ang tawong matarong, unsa pa kaha ang wala motuo sa Dios ug ang mga makasasala?" 19Busa kadtong nag-antos sumala sa kabubut-on sa Dios, kinahanglan magbuhat sa maayo ug magtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang Magbubuhat nga matinumanon sa iyang saad.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\