1 PEDRO 5

1Kaninyo nga mga pangulo sa iglesia, ako, ingon nga pangulo usab sama kaninyo ug saksi sa mga pag-antos ni Cristo ug mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya, naghangyo kaninyo 2nga alimahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. Atimana sila dili tungod kay gipugos kamo kondili tungod kay inyo gayong kabubut-on sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod sa suhol lamang kondili tungod gayod sa tinguha sa pag-alagad. 3Ayaw pagharihari kanila nga gipiyal kaninyo aron inyong atimanon kondili ipakita kanila ang maayong panig-ingnan. 4Ug inig-abot na unya sa Pangulong Magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili molubad. 5Kamo usab nga mga batan-on kinahanglan nga motahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan ug pag-alagad sa usag-usa kay ang kasulatan nag-ingon, "Kontra sa Dios ang mga garboso apan maluoy siya sa mga mapaubsanon." 6Busa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. 7Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. 8Pagmaigmat ug pagmabinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang Yawa naglibotlibot kaninyo sama sa liyon nga nagngulob, nangita ug tukbonon. 9Lig-ona ang inyong pagtuo ug sukli siya kay nasayod kamo nga ang inyong isigkamagtutuo sa tibuok kalibotan gisulayan usab sa samang alantuson. 10Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios mismo nga mao ang tinubdan sa tanang grasya ug maoy nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit sa iyang walay kataposang himaya uban kang Cristo, maghingpit ug maghatag kaninyog kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. 11Iya ang gahom hangtod sa kahangtoran! Amen. 12Sa pagsulat ko niining mubong sulat, gitabangan ako ni Silvano nga giisip kong matinud-anong igsoon. Buot kong dasigon kamo ug pamatud-an kaninyo nga kini mao ang matuod nga grasya sa Dios. Pabilin gayod kamo diha niini. 13Ang inyong igsoong iglesia sa Babilonia nga pinili usab sa Dios, nangomusta kaninyo ingon man si Marcos nga akong anak. 14Pagpangomustahay kamo uban sa halok sa Cristohanong gugma. Ang pakigdait mag-uban kaninyong tanan nga iya ni Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\