1 TESALONICA 1

1Gikan ni Pablo, ni Silas ug ni Timoteo— Alang sa iglesia sa Tesalonica nga iya sa Dios nga Amahan ug sa Ginoong Jesu-Cristo: Mainyo ang grasya ug ang kalinaw sa Dios. 2Sa kanunay nag-ampo kami alang kaninyo ug nagpasalamat sa Dios tungod kaninyong tanan. 3Sa among pag-ampo sa atong Dios ug Amahan wala namo hikalimti paghisgot ang pagtuo nga gipakita ninyo ug ang inyong kakugi nga dinasig sa gugma ingon man ang inyong lig-ong paglaom sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 4Mga igsoon, nasayod kami nga ang Dios nahigugma kaninyo ug gipili kamo niya aron maiya. 5Kay nagwali kami sa Maayong Balita dili sa pulong lamang kondili sa gahom sa Espiritu Santo. Hugot ang among pagtuo nga kini matuod gayod. Nasayod kamo giunsa namo pagkinabuhi samtang kami uban pa kaninyo alang lamang sa inyong kaayohan. 6Gisundog ninyo kami ug ang Ginoo, ug bisag nag-antos kamo pag-ayo gidawat ninyo ang mensahe uban sa kalipay nga gikan sa Espiritu Santo. 7Tungod niini nahimo kamong panig-ingnan sa tanang magtutuo sa Macedonia ug sa Acaya. 8Pinaagi kaninyo ang mensahe mahitungod sa Ginoo mikaylap sa Macedonia ug sa Acaya. Mikaylap usab sa tanang dapit ang balita mahitungod sa inyong pagtuo sa Dios busa dili na kinahanglan nga amo pa kining isulti. 9Sila mismo nagbalita giunsa ninyo kami pagdawat sa among pagduaw kaninyo ug nga mibiya kamo sa mga diosdios aron pag-alagad sa matuod ug buhi nga Dios. 10Nagbalita usab sila sa inyong pagpaabot sa iyang Anak nga si Jesus nga moanhi gikan sa langit. Gibanhaw siya sa Dios ug siya maoy magluwas kanato gikan sa umaabot nga kasuko sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\