1 TESALONICA 2

1Kamo mismo, mga igsoon, nasayod nga wala makawang ang among pagduaw kaninyo. 2Nasayod kamo nga sa didto pa kami sa Filipos, gipaantos ug gipakaulawan kami. Apan gidasig kami sa Dios sa pagwali kaninyo sa iyang Maayong Balita bisan pag daghang misupak niini. 3Dili sayop ang among giwali, dili usab daotan ang among tuyo ug wala kami maglimbong kang bisan kinsa. 4Nagwali kami kay napamatud-an sa Dios nga kapiyalan kami sa Maayong Balita. Wala kami tuyo sa pagpahimuot sa tawo kondili sa Dios nga nagsusi sa atong kasingkasing. 5Nahibalo kamo nga wala kami mag-ulog-ulog kaninyo o may gitabontabonan nga kahakog ug ang Dios maoy among saksi. 6Wala kami tuyo nga daygon ni bisan kinsa 7bisag mahimo namong gamiton ang among awtoridad ingon nga mga apostoles ni Cristo aron ipabuhat kaninyo ang among gusto. Apan sa diha pa kami uban kaninyo, nagmalumo kami kaninyo sama sa usa ka inahan nga nagmatuto sa iyang mga anak. 8Tungod sa among gugma kaninyo, among giwali kaninyo ang Maayong Balita sa Dios. Gitahan usab namo ang among kaugalingong kinabuhi kay kamo gimahal man namo pag-ayo. 9Mga igsoon, sa walay duhaduha nahinumdoman pa ninyo giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw ug gabii aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa Maayong Balita sa Dios. 10Kamo ug ang Dios saksi nga putli, matarong ug dili salawayon ang among pagpakig-uban kaninyo nga mituo. 11Nasayod kamo nga ang among pagtagad kaninyong tanan sama sa pagtagad sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak. 12Gidasig namo kamo, gilipay ug gitambagan kanunay sa pagkinabuhi sa paagi nga makapahimuot sa Dios kinsa maoy nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang Gingharian ug himaya. 13Ug gipasalamatan usab namo kanunay ang Dios kay sa dihang giwali namo kaninyo ang iyang mensahe namati kamo ug gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tawo kondili iya gayod sa Dios kay ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtutuo. 14Mga igsoon, ang nahitabo kaninyo sama usab sa nahitabo sa mga iglesia sa Dios sa Judea—sa mga magtutuo ni Cristo Jesus. Gilutos kamo sa inyong katagilungsod ingon nga ang mga magtutuo didto sa Judea gilutos sa mga Judio. 15Gipatay nila ang Ginoong Jesus ug ang mga propeta. Sila usab maoy naglutos kanamo. Busa sila wala makapahimuot sa Dios ug kaaway nila ang tanang tawo. 16Gibabagan gani kami nila sa pagwali ngadto sa mga dili Judio sa mensahe nga makaluwas kanila. Kining gibuhat nila maoy nakapuno sa taksanan sa ilang pagkadaotan busa gisilotan gayod sila sa Dios. 17Bahin kanamo, mga igsoon, niadtong panahon nga kami nahimulag kaninyo sa makadiyot, kanunay kaming naghandom kaninyo. Gimingaw kami pag-ayo kaninyo ug naningkamot gayod sa pagpakigkita kaninyo. 18Buot kami nga moduaw kaninyo pag-usab. Ako, si Pablo, sa makadaghan nagplano pagduaw kaninyo apan gibabagan kami ni Satanas. 19Kamo lamang ang among paglaom, ang among kalipay ug ang hinungdan sa pagpagarbo namo sa among kadaogan atubangan sa atong Ginoong Jesus inig-anhi niya. 20Kamo gayod ang among garbo ug kalipay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\