1 TESALONICA 3

1Sa wala na gayod namo maantos ang kahingawa, nagpabilin kami sa Atenas. 2Unya among gipadala kaninyo si Timoteo nga atong igsoon ug kauban namo sa buluhaton sa Dios sa pagwali sa Maayong Balita mahitungod kang Cristo. Gipaanha namo siya aron pagdasig kaninyo ug paglig-on sa inyong pagtuo 3aron walay usa kaninyo nga matarog tungod niining mga paglutos. Kamo mismo nasayod nga ang mga paglutos nga sama niini kabubut-on sa Dios alang kanato. 4Kay samtang kami uban pa kaninyo, amo kamong gipasidan-an nga kita lutoson gayod. Ug sumala sa inyong nasayran mao gayod kini ang nahitabo. 5Busa sa dako kong kahingawa, gipaanha ko si Timoteo aron pagsusi kon naunsa na ang inyong pagtuo kay nabalaka ako nga natintal kamo sa Yawa ug unya makawang ang tanan namong kahago! 6Karon nahibalik na kanamo si Timoteo ug anindot ang iyang balita mahitungod sa inyong pagtuo ug paghigugma. Matod niya kanunay kamong naghandom kanamo ug buot moduaw kanamo ingon nga kami buot moduaw kaninyo. 7Busa, mga igsoon, taliwala sa tanan namong kalisdanan ug pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo. 8Kay tam-is gayod ang among kinabuhi kon kamo magmalig-on diha sa Ginoo. 9Dili igo ang among pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong kalipay nga gihatag sa Dios ngari kanamo pinaagi kaninyo. 10Sa kinasingkasing naghangyo kami kaniya adlaw ug gabii nga iya unta kaming paanhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. 11Nag-ampo kami nga ang Dios nga atong Amahan ug ang atong Ginoong Jesus maghatag kanamog higayon sa pagduaw kaninyo. 12Hinaot unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa ug sa tanang tawo sama sa among paghigugma kaninyo. 13Niining paagiha lig-onon niya ang inyong kasingkasing ug mahingpit kamo ug walay makitang salawayon diha kaninyo atubangan sa Dios nga atong Amahan inig-anhi sa atong Ginoong Jesus kinuyogan sa tanang niyang mga balaan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\