1 TESALONICA 5

1Mga igsoon, dili na kinahanglan nga sulatan pa kamo kon kanus-a mahitabo kining mga butanga. 2Kamo mismo nasayod kaayo nga ang pagbalik sa Ginoo sama sa usa ka kawatan nga moabot sa gabii. 3Inig-ingon sa mga tawo, "Malinawon ang tanan ug luwas sa kakuyaw," sa kalit moabot kanila ang kalaglagan sama kakalit sa sakit nga bation sa babaye nga nagbati. Unya dili sila makalikay niini. 4Apan kamo, mga igsoon, wala magpuyo diha sa kangitngit busa dili kamo makalitan sa maong Adlaw nga moabot sama sa usa ka kawatan. 5Kamong tanan iya sa kahayag ug iya sa adlaw. Dili kita iya sa gabii o iya sa kangitngit. 6Busa dili kita mangatulog sama sa uban kondili magtukaw ug magmaligdong kita. 7Kasagaran ang mga tawo matulog sa gabii, ug sa gabii usab sila mangahubog. 8Apan kay kita iya man sa adlaw, angay kita magmaugdang. Kinahanglan nga ang pagtuo ug paghigugma himoon natong sama sa taming sa dughan ug ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. 9Ang Dios wala magpili kanato aron kita iyang silotan kondili aron maluwas pinaagi sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 10Gihatag niya ang iyang kinabuhi alang kanato aron kita mabuhi uban kaniya, buhi man kita o patay inigbalik niya. 11Tungod niini pagdinasigay ug pagtinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. 12Mga igsoon, naghangyo kami kaninyo nga inyong tahoron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala ug pagtudlo kaninyo. 13Tahora sila ug higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan ug pagdinaitay kamo. 14Nag-awhag kami kaninyo, mga igsoon, nga inyong pahimatngonan ang mga tapulan, dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon ug pagmapailubon kamo kanilang tanan. 15Ayaw ninyo panimasli ang nagbuhat ug daotan kaninyo kondili sa kanunay buhata ang maayo alang sa usag-usa ug sa tanang tawo. 16Pagmalipayon kamo kanunay. 17Pag-ampo sa tanang panahon 18ug pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo. Kini mao ang kabubut-on sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Cristo Jesus. 19Ayaw ninyo santaa ang Espiritu Santo. 20Ayaw tamaya ang mga mensahe gikan sa Dios. 21Sutaa ninyo ang tanan; ampingi ang maayo 22ug isalikway ang daotan. 23Hinaot unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw hingpit nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatawo—sa espiritu, kalag ug lawas hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 24Matinud-anon ang nagtawag kaninyo ug buhaton gayod niya kini. 25Mga igsoon, pag-ampo usab kamo alang kanamo. 26Pangomustaha ang tanang kaigsoonan sa halok nga inigsoon. 27Sa ngalan sa Ginoo, naghangyo ako kaninyo nga basahon ninyo kining sulata ngadto sa tanang kaigsoonan. 28Mainyo ang grasya sa atong Ginoong Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\