1 TIMOTEO 1

1Gikan ni Pablo, apostol ni Cristo Jesus tungod sa pagbuot sa Dios nga atong Manluluwas ug ni Cristo Jesus nga atong paglaom— 2Alang kang Timoteo, tinuod kong anak sa pagtuo: Ang Dios nga atong Amahan ug si Cristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kanimog grasya, kaluoy ug kalinaw. 3Sama sa gihangyo ko kanimo samtang nagpadulong ako sa Macedonia, gusto kong magpabilin ka sa Efeso kay may pipila ka mga tawo nga nanudlo ug mga pagtulon-an nga sayop ug kinahanglan nga pahunongon mo sila. 4Sultihi sila nga dili na motuo nianang hinimu-himo nga mga sugilanon ug tag-as nga mga listahan sa mga ngalan sa katigulangan. Makahatag lamang kini ug higayon sa panaglantugi ug dili makatabang sa plano sa Dios nga nahibaloan pinaagi sa pagtuo. 5Ang tuyo niining maong pahimangno mao nga magbaton kamog gugma gikan sa usa ka putli nga kasingkasing, limpyo nga konsensya ug tinuod nga pagtuo. 6May pipila ka mga tawo nga namiya niini ug nahisalaag tungod sa walay pulos nga panaglantugi. 7Buot sila nga mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios apan wala sila makasabot sa ilang gipanulti ug sa mga butang nga ilang gipamugos. 8Nahibalo kita nga ang Balaod maayo kon gamiton sa hustong paagi. 9Ug angay hinumdoman nga ang mga balaod wala himoa alang sa mga maayong tawo kondili alang sa mga malapason, sa mga kriminal, sa mga walay kahadlok sa Dios ug sa mga makasasala. Gihimo kini alang sa mga dili diosnon ug dili balaan, sa mga tawo nga nagpatay sa ilang amahan o inahan, sa mga mamumuno, 10sa mga makihilawason ug sa mga lalaki nga makighilawas sa isigka-lalaki, sa mga mamimihag ug tawo, sa mga bakakon ug sa nagbuhat sa tanan nga supak sa tinuod nga pagtulon-an. 11Gipahimangno ko kini sumala sa Maayong Balita nga gitugyan kini kanako sa mahimayaon ug dalaygon nga Dios. 12Nagpasalamat ako kang Cristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanakog kusog alang sa akong buluhaton. Gipasalamatan ko siya kay iya man akong giila nga takos ug gitudlo aron mag-alagad kaniya. 13Kaniadto ako siyang gipasipad-an, gilutos ug gibugalbugalan apan ang Dios naluoy kanako kay dili pa man ako magtutuo ug wala ako masayod sa akong gibuhat. 14Ug gibubo sa atong Ginoo ang iyang naghingaping grasya nganhi kanako ug gihatagan ako niya sa pagtuo ug gugma diha kang Cristo Jesus. 15Tinuod angay dawaton ug tuohan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Cristo Jesus sa kalibotan aron sa pagluwas sa mga makasasala ug ako ang labing daotan kanila. 16Apan gikaluy-an ako sa Dios aron dinhi kanako nga labing daotan sa mga makasasala, ikapadayag ang hingpit nga pailob ni Cristo Jesus aron nga mahimo akong panig-ingnan alang sa tanan nga motuo unya kaniya ug makadawat sa kinabuhing dayon. 17Alang sa Hari nga walay kataposan, walay kamatayon ug dili makita, ang bugtong Dios—kaniya ang dungog ug himaya hangtod sa kahangtoran! Amen. 18Timoteo, anak ko, gisalig ko kanimo kining sugoa. Gipasubay kini sa propesiya mahitungod kanimo nga gihimo dugay na kaayo. Gamita ang maong propesiya alang sa imong pagpakigbisog diha sa tinuoray nga pakig-away ug 19padayon sa imong pagtuo ug limpyo nga konsensya. May pipila ka tawo nga wala mamati sa ilang konsensya ug tungod niini napakyas ang ilang pagtuo. 20Nahilakip kanila si Himeneo ug si Alejandro nga gitugyan ko sa gahom ni Satanas aron makakat-on sila ug dili na magpasipala sa Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\