1 TIMOTEO 2

1Busa una sa tanan, awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanang tawo. Pangayoa gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan ug pasalamati siya. 2Kinahanglang iampo ninyo ang mga hari ug ang tanang nagmando aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi, kinabuhing diosnon ug subay sa hustong pamatasan. 3Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong Manluluwas. 4Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamatuoran. 5Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tawo. Siya mao ang tawo nga si Cristo Jesus. 6Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tawo. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tawo sa gitagal nga panahon. 7Mao kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo ngadto sa mga dili Judio aron sa pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran ug wala ako magbakak. 8Buot ako nga mag-ampo ang mga lalaki nga anaa sa tanang dapit, mag-ampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko o panaglalis. 9Buot usab ako nga ang mga babaye magmaligdong ug magtinarong sa ilang pagpamisti. Kinahanglang dili sila magpalabig dayandayan sa buhok, o magdayandayan ug mga bulawan o mga perlas o maggamit ug mahalong mga sapot. 10Hinunoa magbuhat silag maayo nga maoy angay sa mga babaye nga nagpaila nga diosnon. 11Kinahanglan nga ang mga babaye makakat-on pinaagi sa paghilom ug sa hingpit nga pagpaubos. 12Dili ako motugot nga ang mga babaye magtudlo o magmando sa mga lalaki. Kinahanglan hinuon nga maghilom sila. 13Kay si Adan mao ang unang gihimo ug gisunod si Eva. 14Ug dili si Adan ang nalimbongan kondili ang babaye ug siya ang nakalapas sa sugo sa Dios. 15Apan ang babaye maluwas pinaagi sa pagpanganak kon magpadayon siya sa pagtuo ug paghigugma ug sa pagkabalaan inubanan sa kaligdong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\