1 TIMOTEO 3

1Tinuod kining maong panultihon: Ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa iglesia nagtinguha ug maayong buhat. 2Busa kinahanglang dili masaway ang pangulo sa iglesia, usa ray asawa, maugdang, mapugnganon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kalinaw, maabiabihon, ug maantigong motudlo. 3Kinahanglang dili siya palahubog ug dili palaaway kondili malumo ug makigdaiton. Kinahanglan dili siya nawong ug kuwarta. 4Kinahanglang maayo siyang modumala sa iyang kaugalingong panimalay ug makapanton sa iyang mga anak aron sila magmasinugtanon ug magmatinahuron kaniya. 5Kay kon ang usa ka tawo dili maantigong modumala sa iyang kaugalingong panimalay, unsaon man niya pagdumala sa iglesia sa Dios? 6Kinahanglan nga siya dili bag-o pa lang nakabig kay tingali unyag magmapagarbohon siya pag-ayo ug tungod niini silotan siya ingon sa nahitabo sa Yawa. 7Kinahanglan nga tinahod usab siya sa mga dili sakop sa iglesia aron dili siya kaulawan ug mahulog sa lit-ag sa Yawa. 8Kinahanglan nga ang mga katabang diha sa iglesia maayo usab ug kinaiya ug matinud-anon, dili magpalabig inom ug dili hakog ug salapi. 9Kinahanglan nga magpadayon sila sa paghupot sa gipadayag nga kamatuoran sa pagtuo inubanan sa putli nga konsensya. 10Ug kinahanglan nga sulayan una sila ug kon makita nga wala gayoy ikasaway kanila, makaalagad na sila. 11Kinahanglan nga ang mga babayeng katabang maayo usab ug kinaiya ug dili tiglibak, maugdang, ug dili limbongan. 12Ang katabang sa iglesia kinahanglan usa ray asawa ug maantigong modumala sa iyang mga anak ug panimalay. 13Ug kadtong maayo sa ilang pag-alagad makaangkon ug dungog ug makahimo sa pagsulti nga maisogon mahitungod sa ilang pagtuo kang Cristo Jesus. 14Samtang gisulat ko kini, gilaoman ko nga sa dili madugay makaanha ako kanimo. 15Apan kon malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo kon unsaon nato sa pagkinabuhi diha sa balay sa Dios. Kanang balaya mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran! 16Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon: Nagpakita siya ingon nga tawo, ug namatud-an nga matarong pinaagi sa Espiritu, ug nakita siya sa mga anghel. Giwali siya ngadto sa kanasoran, gituohan dinhi sa kalibotan, ug gibayaw ngadto sa langit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\