1 TIMOTEO 4

1Ang Espiritu klaro nga nag-ingon nga sa umaabot nga panahon may mga tawo nga mamiya sa ilang pagtuo. Maoy ilang sundon ang mga limbongang espiritu ug ang mga pagtulon-an sa mga yawa. 2Naggikan kining mga pagtulon-ana sa limbong sa mga tawong bakakon ug ang ilang mga konsensya dili na mobati nga daw gipasoan ug binagang puthaw. 3Nagtudlo sila nga sayop ang pagminyo ug ang pagkaon sa pipila ka mga pagkaon. Apan gibuhat sa Dios kining maong mga pagkaon aron, human kapasalamati, kan-on niadtong mga nagtuo ug nahibalo sa kamatuoran. 4Ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo. Ang tanan angay dawaton uban ang pagpasalamat ug walay isalikway bisan unsa 5kay ang pulong sa Dios ug ang pag-ampo maoy nakapabalaan niini. 6Kon itudlo mo kini sa mga kaigsoonan, mahimo kang maayong sulugoon ni Cristo Jesus. Makita nila nga ikaw namatuto sa mga pulong sa pagtuo ug sa matuod nga pagtulon-an nga imong gisunod. 7Apan likayi ang mga hinimu-himong sugilanon nga dili angay isugilon. Hinunoa, bansaya ang imong kaugalingon sa kinabuhing diosnon. 8May kapuslanan ang pagpaugnat sa lawas. Apan ang espirituhanong pagpaugnat mapuslanon alang sa tanang butang kay makahatag man kini kanatog kinabuhi karon ug sa umaabot. 9Tinuod kini nga panultihon nga angay dawaton ug tuohan sa hingpit. 10Tungod niini nanglimbasog ug naghago kita pag-ayo. Naglaom kita sa buhing Dios nga mao ang Manluluwas sa tanang tawo, labi na niadtong nagtuo. 11Isugo ug itudlo kining mga butanga. 12Ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatan-on. Himoa hinuon ang imong kaugalingon nga panig-ingnan sa mga magtutuo pinaagi sa imong pagpanulti, sa batasan, sa gugma, sa pagtuo ug sa kaputli. 13Pagkugi sa pagbasa sa Kasulatan atubangan sa kadaghanan ingon man sa pagwali ug sa pagpanudlo hangtod nga moanha ako diha. 14Gamita ang espirituhanong gasa nga nadawat mo sa dihang nanulti ang mga propeta samtang nagpandong kanimo sa ilang kamot ang mga kadagkoan sa iglesia. 15Ug buhata kining mga butanga sa matinud-anon gayod aron makita sa tanan ang imong pag-uswag. 16Bantayi ang imong kaugalingon ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay kay niining paagiha maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\