1 TIMOTEO 5

1Ayaw kasab-i ang magulang kanimo kondili pakigsultihi siya sama ra nga siya imong amahan. Isipa nga imong igsoon ang mga lalaki nga manghod nimog panuigon. 2Ang mga babaye nga magulang nimo isipa nga imong inahan. Ang mga babaye nga manghod nimo isipa usab nga imong igsoon. Himoa kini sa bug-os nga kaputli. 3Tahora ang tinuod nga biyuda. 4Apan kon ang biyuda adunay mga anak o mga apo, kinahanglan makakat-on una sila sa pagtuman sa ilang diosnong katungdanan ngadto sa ilang kaugalingong banay. Sa ingon makabalos sila sa ilang mga ginikanan kay kini gikahimut-an sa Dios. 5Ang tinuod nga biyuda nga nag-inusara na ug wala nay kapaingnan, nagsalig sa Dios lamang ug nagpadayon sa pag-ampo ug sa pagpakitabang adlaw ug gabii. 6Apan ang biyuda nga mapatuyangon sa kahilayan patay na sa espiritu bisan tuod buhi pa siya sa lawas. 7Pahimangnoi sila niini aron walay makasaway kanila. 8Ang dili mag-atiman sa iyang mga paryenti labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay, nagsalikway sa iyang pagtuo ug mas daotan pa kay sa dili magtutuo. 9Ang malakip sa listahan sa mga biyuda mao kadtong nagpanuigon ug dili moubos sa 60 . Kinahanglan nga kausa lamang siya maminyo, 10ug kinahanglan nga naila siya sa iyang mga maayong buhat sama sa maayong pagmatuto sa iyang mga anak, pag-abiabi sa mga dumuduong diha sa iyang balay, paghugas sa mga tiil sa mga magtutuo, nagtabang niadtong nagkalisodlisod ug sa pagbuhat ug maayo sa tanang paagi. 11Apan ayaw isulat sa talaan ang mga batan-ong biyuda kay kon buot silang magminyo pag-usab tungod sa ilang lawasnong tinguha, magpahilayo sila kang Cristo. 12Sa ingon makasala sila tungod kay wala man nila tumana ang ilang unang saad kaniya. 13Makakat-on usab sila pag-usik-usik sa ilang panahon kay manumbalay na man sila. Apan labaw pang mangil-ad ang ilang pagpanglibak ug pagpanabi sa dili unta angay nilang isulti. 14Busa mas maayo pa nga magminyo pag-usab ang mga batan-ong biyuda ug unya manganak ug mag-atiman sa ilang mga panimalay. Niining paagiha, dili kahatagan ug higayon ang atong mga kaaway sa pagsultig daotan batok kanato. 15Kay may mga biyuda nga misimang na aron sa pagsunod kang Satanas. 16Apan kon ang usa ka babayeng magtutuo may mga paryenti nga mga biyuda, kinahanglan nga siya ang moatiman kanila ug dili magsalig sa iglesia. Sa ingon makaatiman ang iglesia sa mga biyuda nga wala nay kapaingnan. 17Ang mga pangulo sa iglesia nga maayong motuman sa ilang katungdanan angayng ilhon nga takos sa doble nga suhol labi na kadtong naghago gayod sa pagwali ug pagtudlo. 18Kay ang kasulatan nag-ingon, "Ayaw sampungi ang baba sa baka samtang maggiok kini sa trigo." Nag-ingon usab ang kasulatan, "Ang mamumuo angay gayod suholan." 19Ayaw tagda ang bisan unsang sumbong batok sa usa ka pangulo sa iglesia gawas kon pamatud-an kini sa duha o tulo ka saksi. 20Badlonga sa atubangan sa kadaghanan kadtong nagpadayon sa pagpakasala aron mahadlok ang uban. 21Sa atubangan sa Dios ug ni Cristo Jesus ug sa balaang mga anghel, giawhag ko ikaw sa pagtuman niining maong mga pahimangno sa walay pagpaburpabor kang bisan kinsa diha sa tanan mong buhaton. 22Ayaw ipandong pagdalidali ang imong mga kamot kang bisan kinsa alang sa buluhaton sa Ginoo. Ayaw pag-apil sa pagpakasala sa uban. Pagmaputli hinuon. 23Ayaw na pag-inom ug tubig lamang kondili inom usab ug diyutayng bino aron kahilisan ka pag-ayo kay kanunay ka ra bang masakit. 24Ang mga sala sa pipila ka mga tawo klaro kaayo bisan wala pay mireklamo batok kanila, samtang ang sala sa uban ulahi nang mahibaloan. 25Sa samang paagi, dali usab makita ang mga maayong binuhatan. Apan bisan pa gani ug dili kini makita dayon, dili kini magpabiling tinago.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\