1 TIMOTEO 6

1Ang mga ulipon kinahanglan magtahod sa ilang mga agalon aron walay makapasipala sa ngalan sa Dios ug sa atong pagtulon-an. 2Bisan pa kon ang mga agalon nila mga magtutuo sama kanila, angay gihapon silang magtahod. Angay pa gani nga modugang pa kamaayo ang ilang pag-alagad kay ang makapahimulos sa ilang pag-alagad mga magtutuo ra man usab nga ilang gihigugma. Itudlo ug iwali kining mga butanga. 3Ang magtudlo ug laing pagtulon-an ug dili mouyon sa matuod nga pagtulon-an sa atong Ginoong Jesu-Cristo ug sa atong tinuohan, 4garboso kaayo ug walay kahibalo. Nabuang siya sa pakiglantugi ug pakiglalis mahitungod sa mga pulong nga mosangpot sa kasina, panagbingkil, pagbugalbugal ug daotan nga mga katahap. 5Mosangpot usab kini sa walay hunong nga panaglalis sa mga tawo nga dili makasabot ug wala na magbaton sa kamatuoran. Nagdahom sila nga ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. 6Hinuon, ang relihiyon makapadato gayod pag-ayo sa tawo kon siya kontento lamang sa anaa kaniya. 7Unsa bay atong dala sa pagkatawo nato dinhi sa kalibotan? Wala! Ug unsa may atong madala inigkamatay nato? Wala usab! 8Busa angay kitang makontento kon makakaon ug makabisti. 9Apan kadtong buot madato mahiagom sa tentasyon ug malit-ag sa daghang mga binuang ug makadaot nga mga tinguha nga maoy makabanlud sa tawo ngadto sa kaalaotan ug kalaglagan. 10Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadaotan. May mga tawo nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian, nahimulag hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kagul-anan. 11Apan kay ikaw iya man sa Dios, likayi kining tanan. Paningkamoti nga mahimo kang matarong, diosnon, may pagtuo, may paghigugma, mainantuson ug maaghop. 12Paningkamoti kutob sa imong mahimo nga makadaog ka sa lumba sa pagtuo ug hupti ang kinabuhing walay kataposan kay gitawag ka man sa Dios alang sa maong kinabuhi sa dihang gisugid mo ang imong pagtuo atubangan sa daghang mga saksi. 13Sa atubangan sa Dios nga maoy naghatag ug kinabuhi sa tanan ug sa atubangan ni Cristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran atubangan ni Poncio Pilato, 14gisugo ko ikaw sa pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Matngoni nga dili kini kabulingan ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Jesu-Cristo. 15Ipadayag siya sa Dios sa tukmang panahon. Siya ang Dios nga dalaygon ug bugtong Magbubuhat, ang Hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. 16Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pa gayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay kataposang gahom! Amen. 17Pahimangnoi ang mga dato nga dili sila magmapahitas-on ug dili magsalig sa bahandi kondili sa Dios. Kay ang bahandi dili makahatag ug kasigurohan apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. 18Sultihi sila sa pagbuhat ug maayo ug sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon ug sa pagtabang sa uban. 19Niining paagiha makatigom sila ug bahandi nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umaabot ug maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. 20Timoteo, matngoni ang gitugyan kanimo. Likayi ang mga sulti-sulti nga dili diosnon ug ang binuang nga mga panaglalis nga gitawag ug "Kaalam" apan dili diay tinuod nga kaalam. 21Kay may pipila nga nagpatuo nga nagbaton sila niining maong kaalam ug tungod niini nangapakyas sila sa ilang pagtuo. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\