2 CORINTO 1

1Gikan kang Pablo, apostol ni Cristo Jesus tungod sa pagbuot sa Dios, ug gikan kang Timoteo nga atong igsoon— Alang sa iglesia sa Dios sa Corinto ug sa tanang katawhan sa Dios sa tibuok Acaya: 2Hinaot unta nga ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Jesu-Cristo maghatag kaninyog grasya ug kalinaw. 3Pasalamatan nato ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo, ang maluluy-ong Amahan ug Dios nga tinubdan sa tanang pagdasig. 4Nagdasig siya kanato diha sa tanan natong kalisdanan aron kita makadasig usab niadtong anaa sa tanang kalisdanan pinaagi sa samang pagdasig nga nadawat nato gikan sa Dios. 5Ingon nga miambit kita sa daghang mga pag-antos ni Cristo, makaambit usab kita sa naghingapin nga kadasig pinaagi kang Cristo. 6Kon gisakit kami, alang kana sa inyong kadasig ug kaluwasan. Ug kon gidasig kami, kana alang sa inyong kalipay nga maoy molig-on kaninyo aron uban ang pailob maantos ninyo ang mga kalisdanan nga giantos usab namo. 7Busa dili gayod matarog ang among pagsalig kaninyo kay nasayran man namo nga sa inyong pag-ambit sa among pag-antos, makaambit usab kamo sa kalipay nga among nadawat. 8Mga igsoon, buot namo nga masayran ninyo ang among mga kalisdanan didto sa lalawigan sa Asia. Hilabihan kapait ug kabug-at ang giantos namo nga tungod niini nawad-an kamig paglaom nga mabuhi pa. 9Daw gipahamtangan kami sa silot sa kamatayon. Apan nahitabo kini aron dili kami magsalig sa among kaugalingon kondili sa Dios nga nagbanhaw sa mga patay. 10Ug giluwas kami niya gikan sa makalilisang nga katalagman sa kamatayonb ug luwason usab kami niya sa umaabot pang mga katalagman. Naglaom kami nga buhaton gayod niya kini. 11Tabangi gayod kami pinaagi sa pag-ampo. Ug tungod kay daghan na man ang mag-ampo alang kanamo, daghan usab ang magpasalamat sa Dios tungod sa mga panalangin nga amo unyang madawat agig tubag sa daghang mga pag-ampo. 12Ikapasigarbo namo nga ang among konsensya nagpamatuod nga putli ug matinud-anon ang among pagkinabuhi niining kalibotana ug labi na ang among relasyon kaninyo. Kini dili pinaagi sa yutan-ong kaalam kondili sa grasya sa Dios. 13- 14Kami walay gisulat nga dili ninyo mabasa ug masabot. Bisan ug wala kamo makasabot pag-ayo karon, gilaoman ko nga masabtan ra unya kami ninyo sa hingpit aron nga inigbalik sa Ginoong Jesus ikapasigarbo ninyo kami ug kamo usab ikapasigarbo namo. 15Nasiguro ko kining tanan, busa sa una, nagplano ako sa pagduaw kaninyo aron kahatagan ko kamog dobleng panalangin. 16Kay nagplano ako pagduaw kaninyo sa akong pagpaingon sa Macedonia ug mohapit ako diha sa akong pagbalik aron kamo makatabang alang sa akong pag-adto sa Judea. 17Nagpaila ba kini nga mabalhinon ako sa akong mga plano? Sama ba ako sa kadaghanan nga dalidalion lang ang pagtando o pagbalibad sa samang higayon? 18Ingon nga matinud-anon ang Dios, ang gisulti namo kaninyo dili usahay "Oo" ug usahay "Dili". 19Kay si Jesu-Cristo, ang Anak sa Dios, nga giwali namo ni Silas ug ni Timoteo nganha kaninyo dili usahay "Oo" ug usahay "Dili." Apan diha kaniya kanunay gayod nga "Oo". 20Kay ang tanang saad sa Dios matuman gayod diha kang Cristo. Tungod niini moingon kita "Amen" pinaagi kang Cristo alang sa himaya sa Dios. 21Ang Dios gayod ang naghatag kanatog kasigurohan diha kang Cristo. Ang Dios mao gayod ang nagpili kanato 22ug gipatikan kita niya sa timaan nga kita iya na ug gihatagan kita niya sa Espiritu Santo dinhi sa atong kasingkasing ingon nga pasalig. 23Nasayod ang Dios sa akong kasingkasing ug siya saksi niini nga alang sa inyong kaayohan, wala ako moanha sa Corinto. 24Dili sa ingon nga kami ang magbuot sa inyong pagtuo kay lig-on man ang inyong pagtuo. Hinuon, nagbuhat kami uban kaninyo aron kamo malipay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\