2 CORINTO 10

1Ako, si Pablo, nga giingong mapainubsanon kon atubang kaninyo apan isog kon layo, nangaliyupo kaninyo. Tungod sa kalumo ug kaluoy ni Cristo, 2hangyoon ko kamo: ayaw ako ninyo pugsa nga mangisog inig-anha ko diha! Sigurado gyod nga kasab-an ko kadtong naghukom nga kami kuno nagbuhat nga dinasig sa kalibotanong tinguha. 3Tinuod nga nagpuyo kami sa kalibotan apan dili kami makig-away tungod sa kalibotanong tinguha. 4Ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away dili mga hinagiban sa kalibotan kondili gamhanang mga hinagiban sa Dios nga molumpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarongan. 5Gipukan namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbohon batok sa kahibalo mahitungod sa Dios ug gibihag namo ang tanang hunahuna ug gipasunod kang Cristo. 6Ug human kapamatud-i ninyo ang inyong hingpit nga pagkamasinugtanon, andam kami sa pagsilot kang bisan kinsa nga mosupak. 7Ang inyong gitan-aw mao ra ang makita sa mata. May naghunahuna ba nga siya iya ni Cristo? Kon aduna, papamalandonga siya pag-usab mahitungod sa iyang kaugalingon kay kon siya iya ni Cristo, mao usab kami. 8Kay dili ko ikaulaw bisag labihan ra ang akong pagpasigarbo sa gahom nga gihatag sa Ginoo kanamo aron sa paglig-on kaninyo ug dili sa paglumpag. 9Ayaw ninyo sabta nga gihulga ko kamo pinaagi sa akong mga sulat. 10Adunay nag-ingon nga bug-at ug puno sa kaisog ang akong mga sulat apan sa inatubangay huyang kuno ako ug dili makadani ang akong pagpanulti. 11Angay masayod kining mga tawhana nga walay kalainan ang gisulat namo kon kami atua sa layo ug sa buhaton namo kon kami uban kaninyo. 12Hinuon, dili kami mangahas aron ilhon o itandi ang among kaugalingon niadtong naghunahuna nga labaw sila. Pagkabuang gayod nila! Naghimo silag ilang kaugalingong mga sukdanan aron pagsukod ug paghukom sa ilang kaugalingon! 13Apan wala kami maghinobra sa among pagpasigarbo kondili gipasubay namo kini sa mga utlanan nga gilatid sa Dios alang kanamo ug kini naglakip sa among buhat diha kaninyo. 14Kamo anaa sa sulod sa maong utlanan busa wala kami maglapas niini pinaagi sa among pag-anha kaninyo aron pagdala sa Maayong Balita mahitungod kang Cristo. 15Wala kami magpasigarbo sa buluhaton nga nabuhat sa uban lapas sa mga utlanan nga gilatid sa Dios alang kanamo. Naglaom hinuon kami nga motubo unta ang inyong pagtuo ug molambo ang among pagbuhat uban kaninyo. 16Unya makasangyaw na kami sa Maayong Balita sa uban pang kanasoran. Dili kami mangangkon sa buhat nga nahimo na sa uban sa dapit nga gihatag sa Dios kanila. 17Apan sumala sa giingon sa kasulatan, "Ang buot magpasigarbo kinahanglan magpasigarbo sa Ginoo." 18Ang tawo tinuod gayong dalaygon kon ang Ginoo maoy magdayeg kaniya ug dili siya ang magdayeg sa iyang kaugalingon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\