2 CORINTO 11

1Naglaom ako nga magpailob kamo kanako bisag daw buangbuang ako. Pailob intawon kamo! 2Nangabubho ako alang kaninyo sama gayod sa Dios kay sama man kamo sa putli nga dalaga nga akong gisaarang ipakasal sa usa lamang ka lalaki nga mao si Cristo. 3Nahadlok ako nga masaag ang inyong hunahuna ug biyaan ninyo ang bug-os ug lunsay nga paghigugma kang Cristo sa samang paagi nga si Eva gipasalaag sa lansis sa bitin. 4Kay modawat man dayon kamo niadtong moanha kaninyo nga magwali ug laing Jesus nga dili maoy giwali namo ug gidawat ninyo ang usa ka espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo ug ang maayong balita nga lahi sa nadawat na ninyo. 5Nagtuo ako nga dili ako ubos bisag diyutay sa hawod nga "mga apostoles"! 6Tingali dili ako hanas mosulti apan wala gayod kakulangi sa kahibalo. Gitin-aw namo kini nganha kaninyo sa tanang panahon ug sa tanang kahimtang. 7Wala ako magpasuhol kaninyo sa akong pagwali sa Maayong Balita sa Dios kondili nagpaubos ako aron ipataas kamo. Nasayop ba ako niana? 8Samtang nag-alagad ako kaninyo, laing iglesia ang nagsuporta kanako. Sama ra nga gikawatan ko sila aron pagtabang kaninyo. 9Bisan sa akong kawad-on samtang nakig-uban kaninyo, wala ako mangayo kaninyog hinabang kay ang mga kaigsoonan nga nangabot gikan sa Macedonia nagdala man sa tanan nga akong gikinahanglan. Sama kaniadto ug sa umaabot, dili gayod ako magsamok kaninyo! 10Ingon nga ang kamatuoran ni Cristo ania kanako, walay makapugong sa akong pagpasigarbo niini didto sa kayutaan sa Acaya. 11Ngano? Tungod ba kay wala ako mahigugma kaninyo? Nasayod ang Dios nga gimahal ko gayod kamo! 12Padayonon ko pagbuhat ang gihimo ko karon aron hunongon ang kahigayonan niadtong nagtinguha sa pagpasigarbo ug sa pagpakita nga sila usab naghimo sa samang butang. 13Kay sila mga mini nga apostoles, limbongan nga mga magbubuhat ug nagtakuban pagkaapostoles ni Cristo. 14Ug kini dili katingad-an! Kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. 15Busa dili katingad-an kon ang iyang mga alagad usab magtakuban pagkaalagad sa pagkamatarong. Ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan. 16Sublion ko nga kinahanglan walay maghunahuna nga ako buangbuang. Apan kon naghunahuna kamo niana, dawata lang ako ingon nga daw buangbuang aron may diyutay akong ikapasigarbo. 17Hinuon, ang pagpasigarbo ko karon dili mao ang buot sa Ginoo alang kanako kondili gihimo ko kini sama sa buangbuang. 18Apan kay daghan man kaayo ang nagpasigarbo gumikan lamang sa tawhanong katarongan, magpasigarbo usab ako. 19Maalam gayod kamo kaayo busa malipayon kamong nagpailob sa mga buangbuang! 20Mosugot lang gani kamo nga himoong ulipon, pahimuslan, bintahaan, tamayon o sagpaon. 21Maulaw ako sa pag-ingon nga huyang ra kami aron paghimo niana! Apan kon adunay maghagit sa pagpasigarbohay, magpasigarbo usab ako. Sama ako sa buangbuang nga nagsulti niini. 22Mga Hebreo ba sila? Mao usab ako! Mga Israelita ba sila? Mao usab ako! Mga kaliwat ba sila ni Abraham? Mao usab ako! 23Mga alagad ba sila ni Cristo? Daw nabuang ako apan mas maayo pa ako nga alagad kay kanila! Labaw pa ang akong paghago ug mas makadaghan pa mabilanggo, mas daghang bunal ang nahiagoman ug mas makadaghan mag-ungaw sa kamatayon kay kanila. 24Makalima ako pahamtangig 39 ka lapdos sa mga Judio, 25makatulo ako latigoha sa mga Romanhon ug makausa batoha. Makatulo ako makasinatig pagkalunod ug makausa gianod-anod sa tubig sulod sa 24 ka oras. 26Sa daghan kong mga panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha, sa mga tulisan, sa mga isigka-Judio ug sa mga dili Judio. May mga katalagman sa mga siyudad, sa mga kalasangan, sa kadagatan ug sa dili matuod nga kaigsoonan. 27Naghago ako ug nagbudlay ug kasagaran wala akoy tulog. Gigutom ug giuhaw ako sa makadaghan ug wala akoy igong pagkaon, kapasilongan o bisti. 28Gawas pa sa ubang butang, matag adlaw nabug-atan ako sa kahingawa alang sa tanang iglesia. 29Kon may maluya sa pagtuo, bation ko usab ang kaluya. Kon may mahulog sa sala, maguol ako pag-ayo. 30Kon magpasigarbo man ugaling ako, magpasigarbo ako sa mga butang nga nagpakita sa akong kaluyahon. 31Ang Dios ug Amahan sa Ginoong Jesus nga dalaygon sa walay kataposan nasayod nga wala ako mamakak. 32Sa didto pa ako sa Damasco, gipaguwardiyahan sa gobernador nga ubos ni Hari Aretas ang mga ganghaan sa siyudad aron pagdakop kanako. 33Apan gitunton ako pinaagi sa usa ka bukag agi sa usa ka bintana sa kota ug nakaikyas ako.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\