2 CORINTO 12

1Bisag wala akoy makuha sa pagpasigarbo, magpasigarbo gayod ako. Hisgotan ko ang mahitungod sa mga panan-awon ug sa mga gipadayag sa Ginoo kanako. 2May nailhan ako nga usa ka Cristohanon, 14 na ka tuig karon sukad nga gibayaw siya ngadto sa ikatulong langit. Ambot kon gibayaw ba gayod siya o panan-awon ba lamang kadto; ang Dios ray nasayod. 3Sublion ko, nasayod ako nga kining tawhana gibayaw ngadto sa Paraiso apan wala lagi ako masayod kon lawas ba gayod niya ang gibayaw, o usa ba lang kadto ka panan-awon; ang Dios ray nasayod. 4Didto nadungog niya ang mga butang nga dili mahubit sa mga pulong ug wala itugot nga litokon sa tawo. 5Busa gipasigarbo ko kining tawhana apan dili ako magpasigarbo sa akong kaugalingon gawas sa mga butang nga nagpakita sa akong kahuyang. 6Kon magpasigarbo man ugaling ako, dili ako maisip nga buangbuang tungod kay matuod man ang akong isulti. Apan dili ako magpasigarbo kay tingali unyag ilhon akong labaw pa kay sa nakita nga akong gibuhat ug gipanulti. 7Apan aron dili ako magmapahitas-on tungod sa katingalahan kaayong mga butang nga akong nakita, gihatagan akog tunok sa unod nga gigamit ni Satanas sa paghasol kanako aron dili ako magpagarbo. 8Sa makatulo nag-ampo ako sa Ginoo nga iya kining kuhaon 9apan ang iyang tubag mao kini: "Igo kanimo ang akong grasya kay sa imong kaluya makita sa hingpit ang akong gahom." Busa gikalipay ko pag-ayo ang pagpasigarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Cristo. 10Tungod ni Cristo, gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panamastamas, mga kalisdanan, mga paglutos ug ang mga kakulian. Kay kon huyang ako, lig-on hinuon ako. 11Nagpakabuang ako, apan kamoy nakaingon niini. Kamo untay angay magdayeg kanako kay bisan kon wala akoy hinungdan, dili ako iwit sa inyong pinalabing mga apostoles. 12Gibuhat ko diha kaninyo uban sa bug-os nga pagpailob ang mga timailhan nga ako usa ka matuod nga apostol pinaagi sa mga timailhan, sa mga katingalahang butang ug sa mga milagro. 13Ang akong pagtagad kaninyo sama ra sa pagtagad ko sa ubang iglesia gawas nga wala ako maghasol kaninyo sa pagpangayog hinabang. Pasayloa intawon ako niining akong sayop! 14Ikatulo na kining higayon nga moduaw ako kaninyo—ug dili ko kamo hasolon. Kamo ang akong gikinahanglan ug dili ang inyong salapi, kay ang mga anak dili maoy magbuhi sa ilang mga ginikanan kondili ang mga ginikanan maoy magbuhi sa ilang mga anak. 15Ikalipay ko ang paghatag sa tanan nga ania kanako lakip ang akong kaugalingon aron pagtabang kaninyo. Higugmaon ba diay ninyo akog diyutay tungod kay gihigugma ko kaayo kamo? 16Nasayod kamo nga wala ako magsamok kaninyo. Apan may moingon nga abtik kuno ako ug gitunto ko lang kamo. 17Sa unsang paagiha? Namintaha ba ako kaninyo pinaagi sa mga tawo nga gipadala ko kaninyo? 18Gihangyo ko si Tito sa pag-anha kaninyo ug gipauban ko kaniya ang laing igsoon. Moingon ba kamo nga si Tito namintaha kaninyo? Dili ba siya ug ako nagbuhat tungod sa samang katuyoan ug nagkinabuhi sa samang paagi? 19Tingali naghunahuna kamo nga naningkamot kami sa paglaban sa among kaugalingon sa atubangan ninyo. Wala kami magbuhat niini. Minahal nga mga igsoon, sa atubangan sa Dios nagsulti kami sumala gayod sa kabubut-on ni Cristo ug ang tanan nga among gibuhat alang sa paglig-on kaninyo. 20Nahadlok ako nga inig-anha ko diha, makaplagan ko kamo nga lahi kay sa akong pagdahom kaninyo ug ako lahi kay sa inyong pagdahom kanako. Nahadlok ako nga makaplagan ko ang panagbingkil ug kasina, ang kasuko ug ang kahakog, ang mga pagtamay ug ang mga panglibak, ang garbo ug ang kagubot. 21Nahadlok ako nga sa sunod kong pag-anha, pakaulawan ako sa akong Dios diha sa inyong atubangan ug mohilak ako tungod sa daghan nga nakasala kaniadto ug wala maghinulsol sa ilang gibuhat nga kalaw-ayan, imoralidad ug kaulag.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\