2 CORINTO 13

1Karon ang ikatulong higayon nga moanha ako kaninyo. Sumala sa giingon sa kasulatan, "Ang bisan unsang sumbong kinahanglan pamatud-an sa duha o tulo ka saksi." 2Pasidan-an ko kamong nakasala kaniadto ug ang uban usab. Gisulti ko na kini kaniadto sa ikaduha kong pagduaw kaninyo, apan isulti ko na usab kini karon nga nahilayo ako: sa sunod kong pag-anha diha silotan ko gayod kamo 3kay nangita man kaha kamog kamatuoran nga si Cristo nagsulti pinaagi kanako. Dili siya huyang sa iyang pagpakig-uban kaninyo kondili gamhanan. 4Kay bisan tuod ug si Cristo, diha sa kahuyang, gipatay pinaagi sa paglansang sa krus, nabanhaw siya tungod sa gahom sa Dios. Sa among pagpakighiusa kaniya huyang usab kami apan sa among pagpakig-uban kaninyo, mabuhi kami uban kaniya pinaagi sa gahom sa Dios. 5Susiha ug hukmi ang inyong kaugalingon aron pagtino kon nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo nga si Cristo Jesus anaa kaninyo, gawas kon napakyas gayod kamo. 6Masaligon ako nga masayran ninyo nga wala kami mapakyas. 7Nag-ampo kami sa Dios nga dili ninyo buhaton ang sayop—dili aron pagpakita nga milampos kami kondili nga buhaton unta ninyo ang matarong bisan pa kon kami daw nangapakyas 8kay dili kami makabuhat ug bisan unsa nga sukwahi sa kamatuoran kondili alang lamang sa kamatuoran. 9Ikalipay namo nga huyang kami basta lang lig-on kamo. Busa nag-ampo usab kami nga mahingpit unta kamo. 10Maoy hinungdan nga gisulat ko kini samtang layo ako kaninyo aron inig-abot ko diha dili na ako magmahigpit sa paggamit sa awtoridad nga gihatag sa Ginoo kanako—ang awtoridad sa pagpalig-on ug dili sa paglumpag kaninyo. 11Karon, mga igsoon, manamilit na ako! Pagtarong mo sa inyong pagkinabuhi. Pamatia ang akong mga hangyo ug paghiusa kamo ug pagmakigdaiton. Ang Dios sa gugma ug kalinaw mag-uban kaninyo. 12Pagpangomustahay kamo uban sa halok nga inigsoon. Nangomusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. 13Ang grasya sa Ginoong Jesu-Cristo, ang gugma sa Dios ug ang pagpakig-ambit sa Espiritu Santo mag-uban kaninyong tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\